ZBIRNI SALDO KARTICA

Saldo kartica. Ako jedan partner ima višestruki status (na primer, kupac i dobavljač), daje se zbirni saldo.