AQL podržava sledeće komande koje koristi naše rešenje za magacinsko poslovanje:

WITH MagCmd
  LIST <doc_type>, <reg>
  LIST_ART <doc>
  LOCK <doc> 
  UNLOCK <doc>
  DONE <doc>, <user>
END

<doc_type> – oznaka tipa dokumenta. Za sada je podržano PRO (profakture) i INT (interni prenosi). <reg> je oznaka registratora u App. <doc> je interna oznaka dokumenta u App-u.

Primer za korišćenje: prvo se traži lista nerealizovanih dokumenata:

WITH MagCmd
  LIST PRO, pf-
END

rezultat je lista svih nerealizovanih profaktura u registratoru pf-. Dobija se file sledeće strukture:

<id>, <broj>, <lock>, <datum>, <kupac>, <isporuka>, <broj_stavki>, <napomena> …

na primer:

P1234, 102, , 15.01.09, XY TRADE, , 4, Ovo je napomena …

Sledeći korak je pregled izabranog dokumenta:

WITH MagCmd
  LIST_ART P1234
END

Rezultat su stavke dokumenta:

<art_id>, <art_sifra>, <art_naziv>, <kolicina>, <cena>, <jm> …

Kada korisnik izabere dokument koji će obrađivati, da bi se osiguralo da neki drugi korisnik ne učita isti taj dokument dokument treba pre rada zaključati:

WITH MagCmd
  LOCK P1234
END

Ukoliko je potrebno, na fakturama se može izmeniti uneta količina i to sledećemo komandom:

WITH MagCmd
  AddArt 36, 1
  AddArt 102, 4
  AddArt 5, 10
  DONE F1234, SYSTEM
END

Na ovaj način se menjaju količine navedenih artikala. Faktura mora biti nerealizovana ili se komanda ignoriše. Sličan sistem postoji i za ulazne fakture, samo što se ne menja direktno ulazni dokument, nego se navedena količina evidentira kao “primljena”. Da bi sistem funkcionisao, u sistemskim opcijama/Ulazne fakture mora biti uključena opcija SRAVNJIVANJE ULAZA i unet prefiks odgovarajućeg registartora internih naloga.

Otključavanje:

WITH MagCmd
  UNLOCK P1234
END

Kada se dokument obradi:

WITH MagCmd
  DONE P1234, System
END

Trenutno sistem podržava profakture i interne naloge.