Svaki interni nalog – prenos ima u sebi tri različite cene: NABAVNA, IZLAZNA i PRODAJNA. Primer: radi se prenos iz VP -> MP:

  • Nabavna cena je 80. To je trenutna prosečna nabavna cena u VP magacinu.
  • Izlazna cena je 100. To je VP cena i po toj ceni se razdužuje magacin VP.
  • Prodajna cena je 150. To je MP cena i u sebi sadrži porez.

Kada se nalog unosi, uvek se po defaultu nude nabavne cene iz objekta IZ koga se radi prenos. U ovom slučaju, iz VP magacina. Ako se po ovom prenosu NE uradi kalkulacija, program zmatra da su sve tri cene iste i jednake 80 dinara.

Ostale dve cene se unose preko kalkulacije. U startu se nude cene iz magacina VP (izlazna) i iz prodavnice (prodajna). Nabavna ostaje
neizmenjena.

Ukoliko korisniku nisu potrebne nabavne cene, onda se može u registratoru int.naloga podesiti da se u nalogu odmah nude PC ili neke druge cene, ali se time trajno uništavaju podaci o nabavnim cenama! Takođe, nikako se ne sme raditi rekalkulacija nabavnih cena, jer bi se time uništile prodajne cene na internim nalozima! Zato ovo treba po svaku cenu izbegavati.