Akcizni proizvodi se mogu voditi na više načina. Prvi način jeste da se unese akciza za svaki artikal po jedinici mere. Posle toga se taj podatak može koristiti za iskazivanje akcize na fakturama, ali njegova vrednost ne utiče na sam obračun fakture. Na primer, ako je akciza 10 dinara, a cena artikla je 110 din, podrazumeva se da je u toj ceni sadržana i akciza. Rabat na fakturama se obračunava na ukupnu cenu sa akcizom.

Kod fakturisanja akcizne robe neke firme iskazuju popust (rabat) na cenu bez akcize. U profakturama i fakturama postoji komanda F8/Akc.rabat koja preračunava rabat tako da uzima u obzir akcizu. Na primer, neka je cena artikla 110 din i u tu cenu neka je uključena akciza od 10 din. Ako se na ovu cenu odobri rabat od 5%, to u App-u normalno znači da je to 5.5 dinara. Ova opcija preračunava rabat tako da on važi za cenu BEZ akcize. U ovom primeru se uzima 5% od 110-10=100 dinara, a to je 5 din. Tako App prikazuje rabat od 4.54%, što kad se primeni na 110 dinara ispada tačno 5 din. Znači, unese se cena sa akcizom, željeni rabat, pa se komandom F8 taj rabat menja u rabat na punu cenu. NAPOMENA: ova komanda se ne sme koristiti više puta, jer će dodatno umanjiti rabat!

Ako u skriptu treba prikazati rabat od 5%, a ne od 4.54, treba rabat računati sa:

%COMMAND m_rab := Div (i_cena*i_rab, i_cena-Artikli->a_akc)

Drugi način vođenja akciznih proizvoda jeste sa posebno iskazanom akcizom. U tom slučaju se takođe unosi akciza za svaki artikal,  dok se cene unose sa uračunatom akcizom. Za naš primer, cena u cenovniku bi bila 110 dinara. Takođe je neophodno da se kreira poseban tip dokumenta na kome će biti uključena opcija:

AKCIZNI DOKUMENT.....: Akciza u ceni artikla

Kod kreiranja faktura se nudi cena od 100 dinara (program automatski oduzima akcizu) i rabat se računa i iskazuje na ovaj iznos. Kod snimanja fakture program automatski dodaje iznos akcize, pa će na fakturi biti prikazana cena od 110 dinara. Tako će se u karticama artikala pokazivati cene sa uračunatom akcizom.

Ukoliko je u pitanju izvoz, bira se opcija:

AKCIZNI DOKUMENT.....: Bez akcize (IZVOZ)