Opis

Ova opcija služi za raspoređivanje (distribuciju) artikala po zadatim distributivnim centrima. Distributivni centri mogu biti odvojeni VP ili MP magacini. Program na osnovu trenutnog stanja i prometa u proteklom periodu olakšava unos prenosa iz centralnog magacina u distributivne centre. Moguće je definisati više distribucija (obično se definiše po jedna za svaku grupu centara ili određeni region), pri čemu svaka ima memorisane pripadajuće magacine/objekte i za svaki objekat registrator internih naloga u koji se upisuje nalog za prenos.

Podešavanja

– Prvo treba definisati potrebne distribucije standardnim komandama F2, F3 i F4. Zatim se pritiskom na Enter ulazi u željenu distribuciju.

– Tu se komandom F2 redom definišu magacini – distributivni centri. Svi izabrani magacini se pojavljuju kao posebne kolone u tabeli. Centralni magacin ne treba posebno otvarati, on se izabere komandom F10 i njegovo stanje se vidi u koloni KOLIČINA. Komandom F3 se mogu izbrisati pogrešno otvoreni magacini.

– Za svaki izabran magacin se izabere odgovarajući registartor internih naloga tako Što se pomeri kursor na kolonu odgovarajućeg magacina i komandom F6 se izabere željeni registator. Magacini za koje je definisan registartor se ispisuju velikim slovima. Ne mora svaki magacin imati poseban registrator, odnosno mogu se nalozi za više magacina čuvati u jednom registartoru.

– Ukoliko želite da vidite podatke o prodaji, potrebno je izgenerisati podatke u modulu Analiza.

Procedura korišćenja

Uvid u stanje distr.magacina – Komandom Space se može izabrati prikazivanje unete količine za raspodelu, ali i trenutnog stanja u svakom magacinu (u statusnoj liniji piše Kol”. Izborom opcije “Pro” se ispisuju prodate količine po svakom magacinu u nekom periodu. Pre ove komande treba komandom F4 podesiti interval za koji se gleda prodaja. Takođe se može izabrati prikaz K+R (trenutno stanje uvećano za količinu koju ste uneli za raspodelu), što je u stvari količina koja će se pojaviti POSLE izvršenih prenosa.

Najjednostavniji način korišćenja je jednostavan unos količina koje želite da prenesete u neki magacin. Prvo komandom F10 izaberite centralni magacin. Zatim pritiskom na Space izaberite pregled raspodele (u gornojoj statusnoj linije će pisati “Ras”). Zatim se u odgovoarajućoj koloni za svaki artikal i magacin unese željena količina. Primetite da se unosom ovih količIna menja kolona Raspodela koja sadrži ukupnu količinu koja se raspodeljuje za sve magacine. Aktiviranjem komande Ctrl-F2 se generišu interni nalozi za svaki magacin. Komandom Ctrl-F3 se brišu svi uneti podaci u tabeli, čime se počinje novi unos – raspodela.

Raspodela određene količine – ukoliko želite da raspodelite neku određenu količinu, nju treba direktno uneti u kolonu KOLIČINA. Ona inicijalno sadrži količine u izabranom centralnom magacinu, ali se to može izmeniti. Tako se poređenjem ove kolone i kolone RASPODELA kontroliše raspodeljena količina. Komandom Sh-F10 možete promeniti sve koliine za raspodelu jednim potezom. Na primer, želite da raspodelite polovinu trenutnih količina. Zadajete K/2 za formulu čime menjate trenutnr količine na njihovu polovinu.

Automatska raspodela – Komanda F8 služi za generisanje automatske raspodele. Ova opcija zadate količine za raspodelu procentualno raspodeljuje na osnovu prodaje u zadatom intervalu i trenutnog stanja svake filijale.

Preraspodela . Komanda Ctrl-F8 za izabrani magacin računa prodaju (VP+MP) u zadatom intervalu. Zatim se uzima magacin iz pregleda sa najvecom kolicinom i iz njega se radi prenos u ciljni magacin, sve dok se ne popuni kompletna kolièina. Ako posle prvog magacina nije sve popunjeno, uzima se drugi magacin itd.

Za olakšanje unosa se koristi komanda F9 koja menja redosled pomeranja kursora posle unosa (neutralno, na dole ili na desno).