Ova opcija omogućava slanje na SEF više stavki za pojedinačnu evidenciju PDV. Meni daje sledeće opcije:

  • Slanje u pojedinačnu evidenciju PDV. Ova opcija omogućava slanje svih selektovanih stavki u okviru tekuće KIF u pojedinačnu evidencioju PDV. Kada se opcija startuje, posle izbora datumskog intervala dobija se sledeća tabela:

    Ona prikazuje sve stavke u KIF koje treba knjižiti u pojedinačnu evidenciju. Ukoliko je potrebno, neke stavke se mogu izbaciti iz tabele (ENTER na koloni Pe?). Slanje se inicira komandom F10, posle čega se redom šalju sve stavke na SEF.
  • Pregled pojedinačne evidencije PDV: ova komanda daje pregled proknjiženih stavki u pojedinačnu evidenciju PDV:

    Ovde se vide sve proknjižene i otkazane stavke.