App omogućava slanje i uvid u SEF za pojedinačnu evidenciju PDV. Knjiženje u pojedinačnu evidenciju se obavlja iz faktura ili iz KIF. Kada se uđe u KIF, zadnje dve kolone opisuju status stavke i knjiženje u SEF:

Kolona Pe? označava sve stavke koje treba knjižiti u pojedinačnu evidenciju: to su sve stavke preuzete iz faktura, a nisu poslate na SEF, kao i sve ručno unete stavke. Oznaka „->“ znači da tu stavku treba knjižiti u pojedinačnu evidenciju. Kada se stavka proknjiži, u sledećoj koloni se vidi oznaka [P]. Ukoliko neku stavku ipak ne treba knjižiti, ENTER na koloni Pe? menja oznaku za knjiženje. Kod već proknjiženih stavki, ENTER na oznaci [P] prikazuje kako je stavka proknjižena u SEF:

Knjiženje stavke se izvodi komandom Alt-E. Dobija se meni sa tri opcije:

  • Slanje stavke u pojedinačnu evidenciju PDV: kada se aktivira ova opcija, stavka se šalje u pojedinačnu evidenciju, a posle uspešnog knjiženja, menja se oznaka stavke u [P]. Ova komanda se može više puta koristiti za istu komandu – svaki sledeći put se poništava prethodno knjiženje a knjiži novo.
  • Otkazivanje stavke u pojedinačnoj evidenciji PDV: ova komanda otkazuje proknjiženu stavku u pojedinačnoj evidenciji PDV.
  • Pregled pojedinačne evidencije PDV: ova komanda daje pregled proknjiženih stavki u pojedinačnu evidenciju PDV:

    Ovde se vide sve proknjižene i otkazane stavke.