Ova opcija omogućava knjiženje fakture u pojedinačnu evidenciju PDV. Knjiže se sve stavke čiji korisnici nisu na SEF. Ove fakture najlakše možete videti tako što komandom Sh-F1 izaberete „Način slanja faktura“ ili „Pojedinačna PDV evidencija“. U prvom slučaju za ove stavke dobijate oznake:

prazno ili „-“ – nedefinisano
W – WingsNet
P – Papir
M – Mail

U drugom slučaju se za stavke koje treba knjižiti u pojedinačnu evidenciju prikazuje oznaka „>“, a kada se faktura proknjiži, upisuje se „P“. Takođe se u desnom prozoru pored broja fakture vidi oznaka (PE) ako je faktura proknjižena.

Koriste se sledeće opcije:

  • Slanje stavke u pojedinačnu evidenciju PDV: kada se aktivira ova opcija, stavka se šalje u pojedinačnu evidenciju, a posle uspešnog knjiženja, menja se oznaka stavke u „P“ i faktura se zaključava. Ova komanda se može više puta koristiti za istu komandu – svaki sledeći put se poništava prethodno knjiženje a knjiži novo. Pre knjiženja stavke su dobija forma sa podacima koji će se knjižiti, pa je moguća i izmena podataka:
  • Otkazivanje stavke u pojedinačnoj evidenciji PDV: ova komanda otkazuje proknjiženu stavku u pojedinačnoj evidenciji PDV.
  • Pregled pojedinačne evidencije PDV: ova komanda daje pregled proknjiženih stavki u pojedinačnu evidenciju PDV:

    Ovde se vide sve proknjižene i otkazane stavke. Možete koristiti komandu ENTER kako biste dobili detaljnije podatke o toj evidenciji na SEF: