Ova opcija daje pregled promena statusa ulaznih faktura. Dobija se ovakva tabela:

U tabeli su prikazane promene statusa faktura za zadati period. Svaka stavka ima oznaku da li je faktura učitana u evidenciju, novi status, tip dokumenta, broj fakture, dobavljač.

Mogu se koristiti sledeće komande:

Enter – Brzi pregled fakture.

F9 – Pregled pridruženih fajlova uz fakturu.

Svaki pregled ove tabele upisuje nove statuse na fakture koje su učitane u evidenciju. U App evidenciji, statusi se prikazuju na sledeći način:

. – primljena faktura
o – faktura je odobrena
! – faktura je odbijena

NAPOMENA: Ova opcija radi za bilo koji period, ali će generisanje biti brže ako je zadati period kraći i ako je većina faktura upisana u evidenciju. Međutim, zbog ograničenja SEF, za tekući datum može dati podatke samo ako je uključen servis za današnje podatke.