Ova opcija služi da se direktno sa SEF učita najnoviji status izabranog dokumenta. Novi status se upisuje i na fakturu u App.