Ova komanda generiše e-fakturu u propisanom XML formatu i upisuje je u zadati direktorijum. Ova komanda se može koristiti kad želite ručno da upišete fakturu na SEF portal ili za potrebe testiranja generisanih podataka.