%BEVIDENCIJA KUPACA, DOBAVLJA^A I OSTALIH PARTNERA%

Kroz ovu opciju se vr{i evidencija kupaca i dobavlja~a. Mogu se koristiti Ź?slede}e komande:

F2 – Upis novog partnera u evidenciju. Treba uneti naziv, oznaku K ili D Ź?(kupac/dobavlja~),
adresu, telefon, `iro-ra~un i proizvoljnu napomenu.

F3 – Brisanje postoje}eg partnera.

F4 – Izmena podataka za postoje}eg partnera.

F5 – [tampanje adrese partnera (koverat).

F7 – Tra`enje partnera po proizvoljnom stringu.

F10 – Izve{taji o partneru. KARTICA SA ARTIKLIMA daje karticu partnera, ali Ź?sa stavkama
svakog dokumenta. Ovo je mogu}e uraditi sa ili bez veli~ina. Ź?ZBIRNO ARTIKLI daje ulaz/izlaz
artikala za odre|enog partnera.

Enter – Kartica partnera. Prikazane su sve stavke o fakturama i uplatama, Ź?kao i trenutni
saldo. Za upis i izmenu stavki mogu se koristiti komande F2, Ź?F2 i F4, a kartica se mo`e
{tampati sa F5.