Extraform sistem služi za formatiranje dokumenata. Opšti oblik je sledeći:

%EXTRAFORM ON
%DEFHEADER DOC
<tekst heder>
.

%BEGIN ART
%DEFHEADER ART
<artikli heder>
.

%DEFFOOTER ART                       
<tekst futer>
.

%DEFFOOTER ARTT
<total artikli>
.

%BEGIN USL
%DEFHEADER USL
<heder usluge>
.
%DEFFOOTER USL
<futer usluge>
.
%DEFFOOTER USLT
<total usluge>
.

%BEGIN NAP
<napomena>

Može se koristiti i komanda ORPHAN ON/OFF koja uključuje ili isključuje prenošenje dela teksta na narednu stranu, ako ostaje premalo.