-Fiskalni racun-

Primer jednog fiskalnog ra?una, svaki fiskalni ra?un bez obzira iz kog
fiskalnog ure?aja je napravljen mora imati sve te elemente s tim što pozicija
pojedinih (kasir, BI, ocili) moée biti razli?ito raspore?ena.

==================
Firma Trade
Bulevar 123 br.150       Header
TEL: 123-456

PIB: 123456789           PIB firme
IBFM: 123456             Serijski broj fiskalnog ure?aja
——————
Test Art. 1 /kom         Naziv artikla i jm (nije obavezna)
1 x 10      10 A       koli?ina * cena = ukupno i poreska grupa artikla

Test Art. 2 /par
2 x 20      40 D

Test Art. 3 /kom
5 x 15      75 ?
——————
SA:  0.00%               Vrednost poreske grupe A
SD: 20.00%               Vrednost poreske grupe D (prikazuju se samo poreske
S?: 20.00%                          grupe artikala koji se nalaze na ra?unu)

PA:           0.00       Iznos poreza po poreskoj grupi A
PD:           6.67       Iznos poreza po poreskoj grupi D
P?:          12.50
PT           19.17       Ukupan poreza po svim poreskim grupama
EA:          10.00       Ukupan iznos stavki koje pripadaju poreskoj grupi A
ED:          40.00       Ukupan iznos stavki koje pripadaju poreskoj grupi D
E?:          75.00
ET:         125.00       Ukupan iznos svih stavki sa ra?una
——————
ZA UPLATU:  125.00       Ukupna vrednost fiskalnog ra?una
GOTOVINA:    50.00       Upla?eno gotovinom
?EK:         50.00       Upla?eno ?ekom
KARTICA:     50.00       Upla?eno karticom
UPLA?ENO:   150.00       Ukupno upla?eno
POVRA?AJ:    25.00       Povra?aj
——————
02.10.04-18:20           Datum i vreme štampanja ra?una

BI:    85                Broj fiskalnog ra?una
KASIR:        Pera       Kasir/operater
——————
3?C                Fiskalni logo (ocili)
3?C
==================

-Z_REPORT (dnevni fiskalni izveštaj)-

Štampa se svakog dana i obuhvata sve fiskalne ra?une od prethodnog z_reporta
do tog trenutka. Njegovim generisanjem se prazni operativna memorija i zbirni
iznosi po poreskim stopama trajno upisuju u fiskalnu memoriju. Naknadna
izmena, dodavanje, storniranje i sli?no je nemogu?e.

==================
Firma Trade
Bulevar 123 br.150
TEL: 123-456

PIB: 123456789
IBFM: 123456
——————
Dnevni izveštaj
——————
SA:  0.00%               Vrednost poreske grupe A
SG:  0.00%
SD: 20.00%               Vrednost poreske grupe D
S?: 20.00%
SE: 20.00%
SŽ: **.**%               Poreska grupa nije definisana (dozvoljena)
SI: **.**%
SJ: **.**%
SK: **.**%
——————
PA:          00.00       Ukupna vrednost poreza za poresku grupu A
PG:          00.00
PD:           6.67       Ukupna vrednost poreza za poresku grupu D (ovi iznosi
P?:          12.50                              se upisuju u fiskalnu memoriju)
PE:          00.00
PŽ:          00.00
PI:          00.00
PJ:          00.00
PK:          00.00
PT:          19.17       Ukupna vrednost poreza za sve poreske grupe
——————
EA:          10.00       Ukupan promet po poreskoj grupi A
EG:          00.00
ED:          40.00       Ukupan promet po poreskoj grupi D
E?:          75.00
EE:          00.00
EŽ:          00.00
EI:          00.00
EJ:          00.00
EK:          00.00
ET:         125.00       Ukupan promet
——————
02.10.04-18:30           Datum i vreme generisana izveštaja (upisuje se u
fiskalnu memoriju)
BI:   50 – 85            Brojevi fis.ra?una koji su ušli u ovaj izveštaj
BD:    4                 Broj Z_REPORTA
BP:       2380           Broj preostalih Z_REPORTA (posle toga se ure?aj baca
==================                      ili nosi na zamenu fiskalne mem