Ovo su osnovne stvari koje treba znati za postavljanje ovog fiskalnog štampača.

– Pre početka rada treba definisati osnovne stvari u štampacu (hederi, reklamne poruke, operater, poreske tarife… ako ih nisu postavili prilikom fiskalizacije uređaja). To se može odraditi iz MP KASE na CTRL+F8 ili pomoću programa FPTest koji se besplatno dobija uz njega, ili preuzima sa Interneta.

– Treba proveriti da li svaki artikal u App-u ima dobro označenu poresku stopu. Takođe treba proveriti nazive artikala, jer se ovo kasnije VEOMA teško menja! Obavezno proveriti da li u Poslovanje/Porezi/Poreske stope svaka poreska stopa ima poresku tarifu. Koriste se slova AGDĐEŽIJK. Neka su preskočena zato što liče na cifre (bože budala). Trenutno se koriste sledeće oznake:

A 0% P0
G 0% U0
D 20% P20
Đ 20% U20
E 20% A20

– Treba u C:\Fiskal instalirati program WingsFiskal i podesiti da se startuje iz StartUp-a. Podesiti mu parametre: direktorijum za komunikaciju C:\Com, fiskalni uređaj (GALEB), com port (COM1, COM2) i brzina porta (19200 je fabrički za Galeba)

– U DeviceManager-u proveriti/promeniti brzinu COM porta (sa Win-default 9600 na 19200)

– U App-u u sistemskim opcijama treba podesiti parametre:

MODEL KASE/ŠTAMPAČA….: GALEB
KOMUNIKACIONI DIR……: C:\Com
ZA ARTIKAL SE PRIKAZUJE: 1.Art (ili ID+ART, što je BOLJE rešenje)

Treći parametar određuje šta se prikazuje za naziv artikla. Ako su svi nazivi artikala sigurno različiti, onda se mogu koristiti samo nazivi, ali ako ima duplikata, treba izabrati Naz+ID ili neku sličnu kombinaciju. Tada će na svakom artiklu biti prikazan i ID broj, kako bi se svi artikli međusobno razlikovali. Onda se u MP kasi na CTRL+F10 za štampač selektuje Fiskal ili Tmp.fiskal.

USLOV je da ID brojevi u APP-u budu manji od 20000. Ako artikli idu preko 20k, uključiti ALTERNATIVNI METOD FISKALIZACIJE. Ovo je sistem koji će za ID brojeve veće od 20k automatski generisati neke manje i upisivati u ARTIKLI->A_FIS

FISKAL – normalan fiskalni rad. Kod štampanja svakog računa se pre računa šalju svi podaci o artiklima, nazivima, porezima i slično. Ukoliko neki artikal nema cenu ili mu je porez neispravan, ova funkcija javlja grešku i ne štampa račun. Ukoliko se u evidenciji MP, za tip pazara označi slovo „V“ (virman), ne štampa se fiskalni račun, nego se automatski štampa tmp.fiskal račun.