Ova opcija omogućava pregled bruto bilansa. Prvo treba zadati početne parametre:

Zadaje se vremenski interval i broj cifara za međurezultate (3 znači da se konta svode na trocifrena). Ukoliko se koriuste dimenzije moguće je zadati i filter po željenim dimenzijama. Posle generisanja tabele, dobija se bruto bilans:

Sumirana trocifrena konta su označena drugom bojom, a na kraju tabele se nalazi i rekapitulacija po klasama. Za nalaženje konta se može koristiti „brzo traženje“.

Mogu se koristiti i sledeće komande:

Enter – Pregled izabranog konta. Ako je kursor na analitičkom kontu, dobija se klasična kartica konta. Ako je kursor na nekom sumiranom kontu ili na klasi, dobija se pregled svih konta po tom prefiksu.

F4 – Ponovno generisanje podataka.

F5 – Štampanje bruto bilansa.

Sh-F5 – Štampanje selektovanih konta. Ova opcija omogućava da se brzo dobije suma nekoliko izabranih konta. Za selekciju se koristi komanda Tab.

F9 – Izbor vrste pregleda. Ova komanda naizmenično menja pregled iz punog (vide se sva konta, sumirana i klase), preko pregleda samo sumiranih konta i klasa do pregleda samo analitičkih konta.

Alt-F – Izbor formata prikazanih brojeva. Moguće je prikazati vrednosti bez decimala, čime se povećava broj vidljivih kolona.

Ctrl-F – Promena formata brojeva. Ovde se može zadati format za prikaz brojeva, kao i „delilac“. Na primer, ako se za delilac izabere 1000, dobijaju se sve vrednosti u hiljadama dinara.

Tab – Selekcija izabranog konta.