Svako gradilište treba otvoriti u programu u spisku magacina. Zatim u internim nalozima napraviti registrator za otpremu materijala na gradilišta, i svaka isporuka materijala se tu evidentira.

Na gradilištima, firme koje izvode radove u nekoliko navrata prave PRESEKE (situacije), koji objedinjuju pregled utrošenog materijala i izvršenih radova. Redosled akcija je sledeći:

 1. Kupcu/klijentu se pošalje PONUDA, po kojoj će biti izvršena uplata (avans)
 2. Kupac/klijent uplati avans
 3. Izvođač radova po završetku prve faze radova napravi PRVU PRIVREMENU SITUACIJU, na kojoj je ČISTO FINANSIJSKI iskazana vrednost radova i materijala, kao i iznos iskorišćenog avansa (ne koristi se CEO avans, nego samo ugovorom definisani deo – 30% ili 50% uplaćenog avansa. ZATO nam je potrebna AVANSNA KARTICA, odnosno poseban status partnera na kome se vode SAMO avansne fakture i iskorišćeni avansi.). U prilogu ovoj fakturi ide SPECIFIKACIJA utrošenog materijala i izvršenih radova – to je INTERNI IZLAZ iz magacina koji predstavlja gradilište.
 4. Kupac/klijent uplati neki iznos po prvoj situaciji (ne mora kompletnu fakturu da plati, sve je stvar dogovora!)
 5. Kupcu/klijentu se šalje sledeća PONUDA, po kojoj se uplaćuje sledeći iznos (opet avans)
 6. Kupac/klijent uplati avans
 7. Izvođač radova po završetku druge faze radova napravi DRUGU PRIVREMENU SITUACIJU, na kojoj je OPET finansijski iskazana UKUPNA vrednost radova (od početka izvođenja radova, ona obuhvata i prvu i drugu fazu), zatim je tu iskazana i vrednost NAPLAĆENIH radova (prvom situacijom), kao i NOVI iznos iskorišćenog avansa. U prilogu je opet specifikacija utrošenog materijala i izvršenih radova.

…i tako u krug, dok se radovi ne privedu kraju i izdaje se KONAČNA SITUACIJA (sve isto kao kod DRUGE PRIVREMENE: ukupan iznos radova, ukupni NAPLAĆENI radovi situacijama od ranije, ukupno iskorišćen avans PO TOJ situaciji…)

Postavka u APP-u:

U internim nalozima su potrebna 2 registratora:

 • INTERNI PRENOS, kojim se materijal donosi na gradilište
 • INTERNI IZLAZ – UTROŠAK MATERIJALA

U izlaznim fakturama su potrebna 2 registratora:

 • FAKTURE – SITUACIJE NA GRADILIŠTIMA (tip partnera K-Kupci, knjiženje u op.ana. uključeno)
 • FAKTURE – AVANSI ZA GRADILIŠTA (tip partnera A-Avansi, knjiženje u op.ana. UKLJUČENO!)

U USLUGAMA se kuca tekst situacije (može i u više redova, samo neka u POSLEDNJEM redu bude iznos), količina je 1 i iznos je bez PDV-a (program obračuna i doda U20 na tu vrednost usluge). UKOLIKO JE DRUGA, TREĆA, … ILI KONAČNA SITUACIJA, onda se u novom redu kuca tekst koji se odnosi na prethodne situacije (koliko je radova VEĆ fakturisano), količina se zadaje kao ”-1” (slovima: MINUS JEDAN), a iznos normalno u dinarima (bez PDV-a, program obračuna i doda U20). Tako se npr. u drugoj situaciji kao VREDNOST FAKTURE dobije samo vrednost druge faze radova, od ukupne vrednosti radova oduzme se ono što je fakturisano prvom situacijom, i kupac se zaduži SAMO za razliku. U polju avans se kuca koji se iznos avansa ISKORIŠĆAVA (program vuče i nudi automatski CEO iznos avansa, mi ga možemo ručno korigovati na željeni/potreban iznos!)