Kada se uradi obračun plata ljudi žele da provere da li je “dobar” i to rade tako što koriste formulu za preračun neto plate u bruto. Evo kako izgleda struktura plate:

1. BRUTO ZARADA ZAPOSLENOG...................:   50.000,00
   Osnovica za obračun doprinosa..........:   50.000,00
   Poresko oslobođenje....................:    7.310,00
   Osnovica za obračun poreza.............:   42.690,00
2. POREZI I DOPRINOSI NA TERET ZAPOSLENOG....:   14.072,80
   Porez..................................:    5.122,80
   PIO....................................:    5.500,00
   Zdravstveno............................:    3.075,00
   Zapošljavanje..........................:     375,00
3. DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA.............:    8.950,00
   PIO na teret poslodavca................:    5.500,00
   Zdravstveno na teret poslodavca........:    3.075,00
   Zapošljavanje na teret poslodavca......:     375,00
4. NETO ZARADA ZAPOSLENOG, ZA ISPLATU (1-2)..:   35.927,20
5. UKUPNO PARA ZA ISPLATU (1+3)..............:   58.950,00

Znači, od bruto plate se oduzimaju porez i doprinosi na teret zaposlenog i ostatak je neto plata koju dobija zaposleni. Poslodavac još mora da doda svoje doprinose i kad se to sabere dobiju se ukupne pare potrebne za isplatu plata.

Od 1. januara 2007. godine uveden je neoporeziv iznos zarada i naknada zarada koji je za isplatu u periodu:

od 1.01.2007. god. do 31.01.2007. god. iznosio 5.000,00 din.
od 1.02.2007. god. do 31.01.2008. god. iznosio 5.050,00 din.
od 1.02.2008. god. do 31.01.2009. god. iznosio 5.560,00 din.
od 1.02.2009. god. do 31.01.2010. god. iznosio 5.938,00 din.
od 1.02.2010. god. do 31.01.2011. god. iznosio 6.554,00 din.
od 1.02.2011. god. do 31.01.2012. god. iznosi 7.310,00 din.

Formula za računanje poreskog oslobođenja: Poresko oslobođenje = (Propisan iznos poreskog oslobođenja x Sati rada/Mesečni fond sati)

Fiksni iznos = Poresko oslobođenje x 0,12 (trenutno 7.310 x 0,12 = 877,20)

Formula za izračunavanje bruto zarade iz neto zarade: Bruto = (Neto – Fiksni iznos)/0,701

Ukoliko je dobijeni bruto po gornjoj formuli manji od najniže bruto osnovice primenjuje se sledeća formula: Bruto = (Neto – Fiksni iznos + 3.145,21)/0,88