U tabeli obračuna vide se svi urađeni obračuni kamata.

Koriste se sledeće komande:

F2 – Kreiranje novog obračuna.

Ctrl-F2 – Automatsko kreiranje obračuna. Za zadati vremenski interval, program uzima sve uplate u tom periodu i gleda koje su fakture zatvorene. Ako je tom uplatom faktura plaćena u potpunosti, proverava se da li je bilo kašnjenja. Ako je bilo, kreira se obračun kamate za fakturu i sve odgovarajuće uplate. Može se zadati knjiženje kamate na izabrani status partnera. Opciono se može zadati minimalna kamata ispod koje se ne radi obračun. Takođe se može zadati da se obračun ne radi posle izmirenja glavnice.

F3 – Brisanje obračuna kamate.

F4 – Izmena kreiranog obračuna. Komande su potpuno iste kao i kod kreiranja obračuna.

F5, Shift-F5 – Štampanje obračuna kamate.

Ctrl-F6 – Učitavanje eksterne datoteke sa podacima za obračun kamate (SAP export).

F9 – Pregled kartice partnera