%BKATALOG ARTIKALA%

Ova opcija slu`i za u~itavanje novih podataka u postoje}i katalog artikala. Ź?Kada se u
programu prvi put unese {ifra artikla koji nije u evidenciji, a Ź?postoji u katalogu,
automatski se vr{i upis u teku}i spisak artikala.

U katalog mo`ete u~itavati podatke iz clipboarda komandom F2 ili brisati Ź?pojedina~ne artikle
komandom F3. Ctrl-F3 bri{e ceo katalog.

Komandom F6 kopirate SVE artikle iz kataloga u teku}i spisak artikala. Ź?Naravno, ukoliko je
artikal ve} upisan, ne}e biti ponovo upisan.

Komanda Shift-F6 tako|e kopira sve artikle, ali ukoliko artikal postoji Ź?ponovo upisuje sve
njegove podatke.