App ima vise mogucnosti komunikacije sa drugim programima. Najcesce je u
pitanju ucitavanje eksterno napravljenih faktura. Komunikacija se obavlja preko
ASCII fajlova u kojima je upisana specifikacija.

– LISTA STAVKI FAKTURE. Potrebno je napraviti ASCII file oblika

<sifra> <kolicina>
<sifra> <kolicina>

koji se moze direktno ucitavati u dokumenta App-a komandom Ctrl-F6. Na primer:

A001    2
012341  4
X05611  1

– TRANSFER FORMAT. Svaki dokument i objekat u App-u ima svoj odgovarajuci zapis
u posebnom transfer formatu. App moze direktno generisati ili ucitavati takav
format. Na primer, format za izlazne fakture je (nisu prikazani svi elementi):

doc=FAK
dat=01.05.06
par=0001  XY COMMERCE
..
begin
A001    Cokolada        2   100.00 P18
012341  Mleko           4    21.50 P18
end

– AQL SERVER. Poseban modul APP moze da izvrsava zadate upite i tako direktno
upisuje dokumenta u bazu. Na primer, upis fakture u bazu:

WITH Invoice
AddArt A001, 2
AddArt 012341, 4
AddInv IF, 0001
END