Za svako osnovno sredstvo se definiše konto na kome se vodi. Pri tome se na OS zadaje samo osnovni konto za nabavnu vrednost, dok se u ovoj tabeli definišu konto odgovarajući konto za otpis i trošak. Tabela se automatski popunjava sa ažuriranjem osnovnih sredstava, a preko ove opcije se mogu dodati neophodni podaci. Koriste se komande:

F2 – Upis novog konta

F3 – Brisanje konta

Konta se mogu menjati direktnim upisom.

Ova tabela se kasnije koristi prilikom knjiženja u GK. Kada se uradi amortizacija i kreira popis, može se definisati pravilo koje u nalogu GK upisuje ukupan iznos amortizacije na određeni konto, a takođe se sva OS mogu knjižiti po kontima i mestima. To se radi na sledeći način: na svako OS treba upisati konto na koji želite da ga knjižite. Ne mora se za svako OS otvarati poseban konto, dovoljno je otvoriti jedan konto za čitavu grupu. Ta konta se automatski upisuju u ovu tabelu, i tu treba dodati odgovarajuća konta za otpis i trošak:

Osnovica Otpis Trošak
02101 0190 5400
02203 0290 5400
02301 0290 5401

Sada se prilikom knjiženja amortizacije u pravilu za knjiženje koristi deo „knjiženje po kontima“, gde se za svaki konto definiše odgovarajuće knjiženje. Program sve stavke na popisu raspodeljuje i sumira po kontima i tako kreira nalog GK.

Ukoliko želite da amortizaciju podelite po lokacijama i za svaku lokaciju ste definisali odgovarajuću dimenziju, potrebno je da definišete mesta OS tako da šifra odgovara dimenziji. Na primer, ako je lokacija Beograd u dimenzijama ima oznaku BG, šifra mesta Beograd treba takođe da bude BG. Sada je dovoljno da u pravilo za knjiženje u željenu dimenziju stavite oznaku <M>, pa će se knjiženje odvojiti i po kontima i po mestima.