%BKREDITI%

Ova opcija omogu}ava da se evidentiraju krediti. Mogu se korisiti slede}e Ź?komande:

F2 – Upis podataka o kreditu

F3 – Brisanje podataka o kreditu

F4 – Izmena podataka o kreditu.

F5 – [tampanje specifikacije o teku}em kreditu

Shift-F5 – Specifikacija kredita u odre|enom intervalu.

Ctrl-F5 – Specifikacija kredita u odre|enom intervalu po firmama, po Ź?odre|enoj rezoluciji.

F6 – Kopiranje kredita

F8 – [tampa fakture