Ova opcija se koristi za određivanje kupaca kojima je nalog suspendovan, ali imaju uslov za akltiviranje naloga za pristup web portalu. Program za sve kupce koji imaju unetu šifru za pristup portalu analizira izdate fakture i određuje najnoviju. Ukoliko je od datuma te fakture do današnjeg dana prošlo manje od zadatog broja dana, web nalog za tog kupca može da se aktivira. Dobija se izveštaj sa listom partnera koji mogu da budu aktivirani.