App sada ima mogućnost direktnog eksporta u novi Excel format (.xlsx), čak i ako nemate instaliran Excel na računaru. Pri tom je novi eksport daleko brži u odnosu na stari sistem, pa je izuzetno pogodan za eksportovanje velikih tabela sa puno podataka.

Prilikom knjiženja deviznih izvoznih faktura, knjiženje u POPDV se obavlja sa datumom istupa koji određuje carina. Zbog toga devizne fakture treba odvojiti u poseban registrator za koji se bira polje dokkument „Dev.faktura“. Takođe treba uključiti polje „Potvrda PDV“. Sada se normalno kreira devizna faktura, a kad se dobije datum istupa od carine, koristi se komanda „P“ da se unese datum PDV, u ovom slučaju je datum istupa. Sada se knjiženje u KIF odnosno POPDV obavlja sa ovim datumom, a ne sa datumom prometa fakture.