Ova tabela služi za pregled, korekciju i štampanje NI obrazaca. Tabela NI obrazaca se vezuje za svaki magacin – prodavnicu. Na primer, ako postoji više kasa koje uzimaju robu iz istog magacina, imaće jednu zajedničku tabelu NI obrazaca. Ako svaka kasa ima svoj magacin, imaće i razzličite NI obrasce,

Ukoliko dve kase istovremeno pokušaju upis NI obrasca, automatski se menja zadnji upisani broj na prvi slobodan.

Mogu se koristiti sledeće komande:

F3 – Brisanje NI obrasca

F4 – Izmena NI obrasca

F5 – Štampa NI obrasca

Sh-F5 – Štampa svih NI obrazaca u izabranom intervalu.