%BNIVELACIJE%

Nivelacije slu`e za promenu prodajnih cena u izabranom magacinu ili Ź?prodavnici. Za razliku od
ostalih dokumenata, nivelacije ne sadr`e podatke Ź?o veli~inama, jer su cene iste na nivou
artikla. Unos se obavlja isto kao i Ź?za ostala dokumenta. Specifi~nost nivelacije je u tome
{to se komandom F8 Ź?mogu preuzeti podaci o teku}em stanju artikala, pri ~emu se kao nova cena
Ź?uzima odgovaraju}i podatak iz artikala (polje NOVA CENA).

Mogu se koristiti slede}e komande:

F2 – Kreiranje nivelacije

F3 – Brisanje nivelacije

F4 – Izmena nivelacije

F5 – [tampanje nivelacije

F6 – Unos koli~ina po nivelaciji

Ctrl-F9 – Upis cena iz nivelacije u artikle.