Niz u Clipper-u je uređen skup od najviše 4096 elemenata. Može biti prizvoljan. Čak ni u okviru istog niza svi elementi ne moraju biti istog tipa. Na primer, prvi element niza može biti datum, drugi string itd. Nizovi mogu imati proizvoljan broj dimenzija, a maksimalan broj elemenata po jednoj dimenziji je 4096. Nizovima se vrednosti mogu dodeljivati i direktno, slično kao u primeru:

X := {11, 21, {31, 32, 33} }

Ovde je X niz sa tri elementa, pri čemu je treći element niza – drugi niz: {31, 32, 33}. Na primer, vrednosti 32 se pristupa kao X[3][2] ili X[3,2]. Može i sledeće:

X := 5 > 2
X := { 1, 2, "ABC"; }
X[2] := {21, 22, {231, Date() } }
Upotreba u skriptovima
%COMMAND novi_niz := {}                     // inicijalizacija praznog niza
%COMMAND sadržaj := Artikli->a_naziv+Tk(p_kol)+Tk(p_cena)    // na primer, ovo treba da se odštampa
%IF uslov                            // ako je ispunjen neki uslov...
  %COMMAND AADD(novi_niz, sadržaj)               // sadržaj se upisuje u niz, pomoću f-je Array ADD dodaje se novi element niza na njegovom kraju
%ELSE                              // ako nije ispunjen uslov
  %sadržaj%                          // ispisuje se na ekranu
%ENDIF

Kasnije, u petlji ispisujemo sačuvane članove niza

%COMMAND i := 1                         // brojač
%WHILE i <= Len(novi_niz)                    // Len određuje dužinu, odnosno broj članova niza
  %novi_niz[i]%                        //ispis niza u petlji, svaki element niza predstavlja po jedan red
  %COMMAND i := i + 1
%ENDDO