Kada se radi obračun kamate, rezultat zavisi od datyma pod kojim se radi obračun. Na primer, neka je mesečna kamata 2% i neka kupac duguje 10.000 od 01.01. i plati ceo dug 31.01. Ako se obračun traži na dan 31.01. dobija se sledeće:

   OD..     ..DO       SALDO DUGA DANA  KAM.STOPA        KOEFIC.         KAMATA
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
01.01.08                10.000,00
01.01.08 31.01.08       10.000,00  30     2,00000 m     1,93486          193,49
31.01.08               -10.000,00
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           193,49                                        193,49

Ovde se vidi da je dug plaćem sa zakašnjenjem od 30 dana i na tih 30 dana se obračunava kamata od 193 din. Ali, ako se za datum obračun uzme kraj godine, dobija se drugi rezultat:

   OD..     ..DO       SALDO DUGA DANA  KAM.STOPA        KOEFIC.         KAMATA
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
01.01.08                10.000,00
01.01.08 31.01.08       10.000,00  30     2,00000 m     1,93486          193,49
31.01.08               -10.000,00
31.01.08 31.12.08          193,49 335     2,00000 m    23,86179           46,17
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
239,66                                        239,66

Sada kamata ispada veća. Razlog je u tome što dužnik plaćanjem 10.000 nije izmirio sve obaveze, jer je ostala obaveza za kamatu. Ako tu kamatu plati 31.01. dugovi će biti izmireni. Ali, ako je ne plati do kraja godine, onda će na taj dug kamata biti 46 din, pa je ukupna kamata do kraja godine 239 din.