Za normalan bruto obračun je dovoljno parametre promeniti u Sistemskim opcijama (Podešavanje programa → Plate). Dakle, sad su procenti:

POR  12.00%
PIO  11.00%
ZO   6.15%
ZAP   0.75%
POR   0.00% (ukinuto)

Program po defaultu ima podešene ove koeficijente. Svi obračuni su prilagođeni da rade sa ovim novim koeficijentima, uključujući i preračun iz neto u bruto. Većina modela obračuna je parametrizovana, tj. ne zavisi od konkretnih vrednosti, pa se procenti mogu proizvoljno menjati. Ipak, postoje par modela koji ne rade tako, pa NIKAKO ne treba raditi stare obračune, iako se promene gornji koeficijenti.

– Ako se isplaćuje prvi deo plate i isplati se manje od 50% minimalne osnovice, bilo je dozvoljeno da se uplate doprinosi na polovinu te minimalne osnovice, a sad to ne može – mora na celu. Takođe, sada je eksplicitno navedeno, da ako je radnik radio deo meseca, uzima se proporcionalna minimalna osnovica za obračun doprinosa. Međutim, to ne važi za najvišu osnovicu – ona se uvek uzima u apsolutnom iznosu.

– Takođe je izmenjeno da se ne plaćaju doprinosi na plate ako nije isplaćena plata, ranije je i to moralo.

PS 17 i 18/2004