Ova opcija služi za planiranje likvidnosti. Na osnovu tekućeg stanja računa i planiranih priliva/odliva dobija se procena raspoloživog novca po danima/nedeljama/mesecima. Prvo se zadaju parametri:

 • Vremenski interval – treba zadati period od današnjeg datuma do željenog datuma.
 • Kolone – Da li će se rezultat prikazati po danima, nedeljama ili mesecima.
 • Profakture registratori – Ukoliko želite možete uključiti u očekivani priliv i neke profakture. Uzimaju se samo aktivne profakture.
 • Ulazne fakture registratori – Opciono je moguće uključiti i ulazne fakture koje još nisu realizovane (nisu  dobijene od dobavljača). Za ovakve fakture treba isključiti knjiženje u operativnu analitiku, kako se podaci ne bi duplirali.
 • Očekivana naplata – Zadaje se procenat očekivane naplate aktivnih potraživanja.
 • Očekivana naplata starih potraživanja – Procenat naplate starih potraživanja.

Kada se zadaju parametri, program analizira podatke i kreira sledeću tabelu:

U prvoj koloni je naziv kupca ili dobavljača na koga se odnose podaci. Druga kolona (na primer, < 27.07) sadrži sve otvorene stavke PRE 27.07. Na primer, neka faktura je dospela za plaćanje 20.07, ali nije plaćena. Treća i naredne kolone sadrže podatke po pojedinačnim danima/nedeljama/mesecima. Na kraju je kolona UKUPNO koja daje zbir celog reda.

Tabela se dobija na osnovu sledećih podataka:

 • sve otvorene stavke u karticama kupaca i dobavljača. Ako je na primer na karticu kupca proknjižena faktura od 100 din, pri čemu je plaćeno 30 din, u tabelu ulazi 70 din i to po datumu valute. Kartice moraju biti ispravno zatvorene!
 • Planirani mesečni troškovi. Program uzima sve upisane troškove pod danom koji je upisan u definiciji troška. Ako je trošak zadat u valuti, preračunava se u dinare poi važećem kursu.
 • Krediti. Uzimaju se sve rate definisanih kredita u zadatom vremenskom periodu.
 • Lizing. Uzimaju se sve rate definisanih lizinga u zadatom vremenskom periodu.
 • Stanje računa. Uzima se trenutno stanje svih računa u banci i to se upisuje kao početno stanje. Zatim se na osnovu prethodno određenih priliva i odliva računa krajnje finansijsko stanje za svaku kolonu vremenskog perioda.

U generisanoj tabeli se mogu koristiti sledeće komande:

Enter – pregled kartice ili generisanih podataka. Ova komanda daje različite podatke u zaviosnosti od polja na kome je aktivirana:

 • Na polju za kupca/dobavljača sa datumom/mesecom daje sve stavke koje ulaze u zbir za taj datum/nedelju/mesec.
 • U redu POTRAŽIVANJA/DUGOVANJA daje zbirne podatke za sve kupce/dobavljače za taj dan.
 • Na nazivu kupca/dobavljača daje klasičnu karticu kupca/dobavljača
 • Na redu STANJE daje pregled svih računa sa trenutnim stanjem.

F5 – Štampanje tabele.

F8 – Prikaz poslovnih partnera ili zbirni prikaz. Ovom opcijom se bira jedan od ova dva prikaza.

Takođe se može koristiti brzo traženje naziva partnera.

NAPOMENA: Kod zadavanja datuma treba imati u vidu kako sistem radi i šta je od dokumenata uneto. Preporučljivo je za početak intervala uneti tekući datum. Tada se za današnji dan vide sva dospela potraživanja i dugovi, a za početno stanje se uzima stanje računa od prethodnog dana. Ovo je situacija kada se izveštaj gleda ujutru, pre unosa bilo kog dokumenta. Nastaje problem ako su neka dokumenta uneta. Na primer, ako je predviđeno da na današnji dan dospeva račun za neki režijski trošak koji je upisan u evidenciju troškova program podrazumeva da faktura za taj trošak nije zaista uneta. Ako jeste, onda se isti trošak računa dva puta. U tom slučaju je bolje da se za početak perioda uzme sutrašnji datum.