Instalacija na PocketApp na PPC

Instalacija se radi sa Desktop računara na koji je instaliran MS ActiveSync (dobija se na CD-u uz PPC, ima ga i u OLAS/Download) ili, za Windows 7, 8, 8.1 i 10, Microsoft Windows Mobile Device Center 6.1 Driver for Windows Vista (64-bit) (može se skinuti sa http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=3182 , a takođe ga ima u OLAS/Download) i na koji je priključena baza (kredl). Na W10, a možda i na W8 Windows Mobile Device Center bi trebalo da je instaliran prilikom instalacije OS.

PocketPC se postavi na bazu (kredl),  koji je priključen na računar, i, pošto se povežu Desktop i PocketPC računar, ActiveSync (Windows Mobile Device Center) se automatski podigne. Klikne se na Explore i odabere se Mobile Device (to je root PocketPc-a) i u njemu se napravi direktorijum PocketApp. U taj napravljeni dir treba iskopirati sa Desktop računara (obavezno sve ovo!):

PocketApp.exe
Inet.txt
Pocket.txt
Req.txt
Request.txt

Pocket.txt sadrži ime komercijaliste, kako je otvoren u App-u, ali bez naših slova. Na primer, Miško Mićić -> Misko Micic.

Potom napraviti shortcut na PocketApp.exe (desni klik pa create shortcut). Napravljeni shorcut prebaciti u Windows/StartMenu i preimenovati ga u PocketApp. Posle toga bi ikonica PocketApp-a trebala da bude vidljiva u okviru Start menija.

NAPOMENA: Kod Windows 10, ukoliko se desi da se WMDC ne podigne pošto se uređaj priključi preko kredla, onda treba u Services.msc naći servis Windows Mobile-2003-based device connectivity pa u Properties, u tabu Log On promeniti da se izvršava pod korisnikom Local System Account i posle toga restartovati servis.

 

APP podešavanje

Ostalo/Sis. opcije/Podešavanje programa/PocketPC, konsultovati APP help (nalazi se u okviru Transfer i clipboard menija) prilikom popunjavanja.

Primer:

DIR ZA SINHRONIZACIJU SA POCKET PC: i:\App\Pocket\SyncDir
TIP FAKTURE IZ POCKET PC-A……..: PDVM
ZALIHE ZA POCKET PC……………: ->   …
REG.PROFAKTURA ZA POCKET PC…….:                 (prefiks reg. PF)
ARTIKLI U POCKET PC-U………….: Svi
NAZIV ARTIKLA U PPC-U………….: Samo naziv

Ako se za sinhronizaciju koristi AQL, potrebno je u sis.opcijama za „dir za komunikaciju“ sa AQL podesiti da bude isto i:\App\Pocket\SyncDir i u taj dir staviti INIT.AQL.

 

Sinhronizacija preko Desktop računara

Potrebno je koristiti program DesktopApp, koji mora biti aktivan kada se vrši sinhronizacija, najbolje ga je staviti u StartUp. U podešavanjima upisati DirToMonitor na istu vrednost kao u APP-u Dir za sinh. sa PocketPC-em. Sinhronizacija se inicira iz APP-a preko Ostalo/Prenos podataka/Računar <-> PocketPC. Ukoliko je sinhronizacija startovana po prvi put pojaviće se dijalog sa spiskom komercijalista u kome treba odabrati komercijalistu kome će pripasti dotični PocketPC uređaj.

Sinhronizacija se uvek vrši u oba smera tj. u APP se prebacuju kreirane profakture, a u PocketApp najnovija lager lista sa cenovnikom i spiskom kupaca odabranog komercijaliste. Po završenoj sinhronizaciji profakture u PocketApp budu obrisane.

 

Sinhronizacija preko mobilnog uređaja

Da bi sinhronizacija preko GPRS funkcionisala mora se uraditi nekoliko stvari:

1. U Inet.txt koji ide na PocketPC se upisuje IP adresa servera koji opslužuje PocketPC uređaje, port, korisničko ime i naziv uređaja. Zadnja dva podatka nisu obavezna (?). Podaci u Inet.txt se razdvajaju tabulatorom.

Primeri:

192.168.54.1          5050    Mika    Toshiba
wings-bg.dyndns.org   5501    Nenad

Kasnije, u samom PocketApp može se menjati samo IP adresa, što je zgodno kad firma nema server sa fiksnom IP adresom (recimo, kači se DialUp-om). Ovako pripremljen Inet.txt se kopira u PocketApp dir na PPC-u.

2. AQL server moée da se startuje iz StartUp-a ili ručno pomoću StartAQL.bat, zavisno od organizacije i potreba firme, a startuje se sa App /aql:<SyncDir> (može da se doda /P i /U).

Primer za StartAQL.bat:

App.exe /U:aql /P:2078 /AQL:I:\App\Pocket\SyncDir

Init.aql treba da bude smešten u Dir za komunikaciju. U njemu treba da postoji sledeća deklaracija:

DEFTABLE PocketPC
METHOD Receive = AqlPocPCRec (<R>)
METHOD Send    = AqlPocPCSnd ()
END

3. PocketServer može da se startuje iz StartUp-a ili ručno. U PocketServer.ini treba ažurirati polje Path (upisati dir za sinhronizaciju). Takođe, ako ne postoji, u [INET] sekciji dodati i red Listen=All da bi bio osluškivan definisani port (5050) na bilo kojoj IP adresi. Ukoliko se serveru pristupa preko rutera, na njemu treba „osloboditi“ port 5050. NAPOMENA: opcija Listen=All pravi probleme ako je aktivan VNC, javlja grešku i nema konekcije.

Kada je sve podešeno kako treba, procedura za sinhronizaciju je sledeća:

– U PocketApp (koji je već zakačen na internet preko GPRS) treba ići na Sinhronizacija, pa Prijem ili Slanje podataka (ne radi se istovremeno prijem/slanje kao u varijanti bez GPRS). Posle kratkog vremena PocketServer prima zahtev koji prosleđuje AQL Serveru. Ovaj obrađuje zahtev (učitava podatke ili ih sprema za slanje).

Ukoliko je u PocketApp bilo inicirano Slanje, ovde se procedura završava i kao rezultat imamo u App profakture koje su stigle sa PPC. Kod GPRS varijante slanja podataka profakture u PocketApp ne bivaju obrisane već dobijaju oznaku T, pa se, po potvrdi o uspešnom prijemu iz centrale, ručno brišu.

Ukoliko je u PocketApp bio iniciran Prijem, AQL Server po obrađenom zahtevu snima podatke za slanje u dir za sinhronizaciju i predaje kontrolu ponovo PocketServeru koji ih šalje PocketApp-u. U PocketApp imate prikaz količine pristiglih podataka u KB, tako da moéete da znate da li se nešto dešava ili ne. Kada se „odsivi“ dugme Prijem podataka u PocketApp znači da je procedura završena.

NAPOMENA: Kod obe varijante sinhronizacije App šalje PocketApp-u REFERENTNE cene!

Organizacija stabla vezano za PPC:

I:\
– App
– Pocket
– DesktopApp
– PocketApp
– PocketServer
– SyncDir

U diru PocketApp su instalacioni faljovi od PocketApp koji su kopirani na PPC uređaj.

NAPOMENA: Kada sve lepo podesite i uspete da uradite prvi prijem/slanje, preporučljivo je da na PPC uradite bekap pomoću Total Recall (ovo imaju neki modeli u kontrol panelu) i to sa uključenom opcijom da vraća taj bekap (ne fabrički) u slučaju da se resetuje PPC.