Gift ili poklon kartice su posebna vrsta kartice koja se daje kupcima kao zamena za novac, pa sa takvom karticom kupac moze platiti robu ili uslugu.

Koriste se sledeće komande:

F2 – Otvaranje nove poklon kartice. Unosi se serijski broj, iznos, tip kartice i kupac (tip i kupac nisu obavezni). Kartica se automatski upisuje i na Wings server.

F3 – Ukoliko nije bilo prometa na kartici poverenja, ona se može brisati komandom F3. Brišu se podaci i na serveru. Ukoliko je bilo prometa, nije moguće brisanje.

Ctrl-F4 – Učitavanje svih kartica sa Wings servera. Komanda se koristi ako u lokalnoj evidenciji ne postoje kartice koje su upisane na server.

F5 – Pregled unetih kartica.

F6 – Učitavanje prodaje za određeni period. Posle učitavanja se mogu videti stavke prodaje na svakoj od kartica (Enter).

F7 – Traženje kartice po delu broja. Možete na primer zadati traženje „123“ i biće nađena kartica „G00123“.

Sh-F7 – Nastavak traženja kartice.

F8 – Izmena tipa kartice. Ova komanda služi za izmenu tipa kartice na osnovu koje se kasnije mogu dobiti izveštaji.

Sh-F8 – Promena tipa kartica na prethodno zadatu komandom F8.

F9 – pregled otvorenih kartica na Wings serveru. Iz ove tabele se može učitati izabrana kartica (komanda ENTER) ili se izbrisati na serveru (F3).

Ctrl-F9 – služi za proveru kartica upisanih na server: označavaju se sve kartice koje program nađe i na serveru.

Alt-G – služi za proveru kartice: ispisuju se podaci sa servera, tip kartice, vlasnik…

Alt-F1 – Pregled transakcija vezanih za izabranu karticu.

Sh-F10 – Ukoliko je potrebno uneti više poklon kartica, može se učitati XLS datoteka mora imati sledeći format:

<broj kartice> <iznos> <tip kartice> <šifra kupca>

Pre učitavanja se proverava da li je već otvorena neka od kartica i da li postoji kupac sa zadatom šifrom.

Ctrl-F10 – Izmena vrednosti poklon kartice. Uneta vrednost se dodaje na tekuću vrednost kartice.

Procedura korišćenja

 • U centrali treba uneti sve poklon kartice. Otvaranje automatski šalje karticu na Wings server.

 • Kada kupac dođe u MP objekat i izabere artikle koje želi da kupi, normalno se unosi račun.
 • Ako kupac plaća poklon karticom, korisnik bira tip plaćanja GIFT i unosi odgovarajuci iznos. Posle toga se račun normalno zaključuje. Ako je unet neki iznos za poklon karticu, program ispisuje formu u kojoj se unosi broj poklon kartice:

kp4

 • Unosi se broj kartice, a program sa servera povlači preostali kredit na toj kartici. Moguće je uneti vise kartica (do tri) pri čemu se redom skida iznos dok se ne ispuni zadati iznos. Posle ovoga se u centralu šalju podaci o prodaji i kartici, koja sad ima umanjen iznos.
 • Ukoliko je potrebno, postoji komanda Alt-G u kasi koja služi da se proveri koliko je novca ostalo na kartici. Na primer:

kp5

 • Moguće je storniranje prodaje koja je plaćena GIFT karticom. Takav račun se mora napraviti ručno, ne može se stornirati originalni račun komandom Alt-S. Sve je isto kao kod prodaje, samo što se iznos plaćanja dodaje na karticu.
 • Centrala učitava podatke o prodajama komandom F6.

Poklon kartice imaju vrednost. Kod kreiranja takve kartice se upisuje početna vrednost, a kada se učitaju podaci o prodaji, dobija se trenutni saldo kartice:

Lokalne kartice

Ukoliko se kartice koriste samo na jednoj lokaciji ili su sve MP povezane na jedan server (RD pristup), onda nema potrebe koristiti Wings server za čuvanje podataka o karticama poverenja. Prvo treba uključiti opciju Lokalne kartice poverenja/GIFT. U MP kasi treba uključiti Učitavanje šifre kupca, a preostale opcije isključiti. Sada će sve raditi bez slanja podataka na server, a svi podaci će se direktno učitavati iz lokalne baze.

Knjigovodstvena evidencija poklon kartica (vaučera)

 • Prodaja poklon kartica se NE fiskalizuje i NE obračunava se PDV. Ne izdaje se nikakav račun a ako kupuje firma, moze se izdati potvrda koja nije niti račun niti avansni račun.
 • Moze se oformiti poseban registrator faktura u kome bi se prodaja vaucera vodila preko faktura u kojima bi se vauceri evidentirali kao usluge.
 • Prijem takvog novca se knjiži na tekući račun 241 i pasivna vremenska razgraničenja 491.
 • Pazar od prodaje vaucera se mora posebno voditi i ne sme se mesati sa “normalnim” pazarom. U KEPU se kao uplata na racun knjizi pazar od vaucera.
 • Kad kupac kupuje sa poklon karticom, onda se to evidentira tako što se zatvara 491 i knjiži prihod. Isto se knjiži i ako se kupac nikad ne pojavi samo posle isteka roka važenja vaučera ili po internom aktu. Kod prodaje izdaje se fiskalni račun sa tipom GOTOVINA.
 • Detaljnije u PS 1i2/2013, str 326

Napomene

 • Kada se u paragonu iskoristi bilo koja kartica, upisuje se promet na server i u dnevniku rada se generiše stavka KAR_P. Kada se koristi poklon kartica, generiše se i KAR_G.

Podešavanje

 • Pre primene treba u OLAS-u označiti korisnike koji dele istu bazu kupaca (obično centrala i svi MP objekti). Za to se koristi parametar Serijski broj LC. U ovo polje treba upisati serijski broj glavne firme, a za tu firmu ovo polje treba ostaviti prazno (Wings).
 • Zatim se u Partneri/Kartice poverenja komandom F2 redom kartice.
 • U Maloprodaja/Tipovi pazara treba otvoriti poseban tip placanja GIFT sa sledecim parametrima:

kp2

Za kartice poverenja, potrebna su sledeća podešavanje u MP:

 • U kasi se u podešavanjima (Ctrl-F10) izabere KARTICE POVERENJA i tu uključi opcije Učitavanje šifre.
 • Ukoliko je u pitanju eksterna MP, uključite i opciju Učitavanje podataka sa interneta. Ako ne želite da učitavanje pokvari podatke koje već imate, uključite opciju “Otvori privremenog kupca”.
 • Ukoliko je MP u okviru centrale, pa se na istom mestu otvaraju kupci i prodaje roba, isključite učitavanje podataka sa interneta.

Za GIFT kartice nisu potrebna nikakva dodatna podešavanja. Ukoliko firma koristi samo GIFT kartice, preporučljivo je isključiti prethodne opcije.