Prenos početnog stanja artikala

Prenos početnog stanja partnera

Ova opcija služi za prenos početnog stanja iz stare u novu godinu. Startuje se isključivo u novoj godini. Zadaju se statusi za koje treba preneti početno stanje, metod preseka, metod selekcije partnera i da li u slučaju greške treba prekinuti upis početnog stanja. Ova opcija radi na sledeći način:

  1. U prethodnoj godini kreira početno stanje na osnovu tekućih kartica, za sve zadate statuse.
  2. Testira sve partnere u nalogu PS. Ako neki ne postoji ili mu je promenjen naziv/šifra, ispisuje se odgovarajuća poruka,
  3. Ukoliko ima grešaka i uključena je opcija za prekid u slučaju greške, prekida se prenos PS. Ako je uključen prenos po šiframa, obrada se prekida u slučaju greške.
  4. Upisuje se novo PS u razna knjiženja.

NAPOMENA: Ukoliko je uključen prenos po ID broju, program će javiti grešku ako su neka šifra ili naziv partnera različiti. Ukoliko su u oitanju različiti partneri, obrada se ne sme nastaviti. Međutim, ako je u pitanju isti partner, onda se obrada može završiti bez problema.

Prenos primljenih avansa

Prenos datih avansa