Instalacija i podešavanje

Dovoljno je startovati program koji će se postaviti u SystemTray. Desnim klikom na ikonicu dobija se meni Φije su stavke:

– Status, prikazivanje status prozora

– Stampanje, Ütampanje dokumenata koji se nalaze u diru koji se prati

– Brisanje, brisanje dokumenata koji se nalaza u diru koji se prati

– Pregled loga, pregled log datoteke

– Podesavanje, podeÜavanje parametara programa. Obojeni parametri su obavezni.

– Printer, Naziv ÜtampaΦa koji se koristi, ako se odabere prazno, koristiµe se default Windows ÜtampaΦ.

 1. Orientation, orijentacija strane prilikom Ütampe.
 1. Font name, naziv fonta kojim µe se Ütampati dokumenta. Treba koristiti

neproproporcionalne fontove poput Courier New i Lucida Console.

 1. Font size, veliΦina fonta u pointima (mo₧e se navesti i realan broj).
 1. Dir to monitor, direktorijum u kome se upisuju zahtevi koje WingsPrinting obra≡uje.

Tako≡e se mogu navesti i tipovi fajlova koji µe se obra≡ivati.

 Na primer: C:\App\Spooler\*.proba, C:\App\Spooler\Stampa*.*
 Podrazumevan tip fajlova je *.prn.
 1. Check interval, interval u milisekundama na koji se proverava postojanje

datoteka u DirToMonitor.

 1. Left, Rigth, Top i Bottom margin, Margine dokumenta, navode se u milimetrima.
 1. Picture, logo slika (u bitmap formatu) koja se Ütampa na prvoj strani svakog

dokumenta. Da bi se pravilno odredile dimenzije slike na papiru, potrebno je

 da slika slika sadr₧i podatke o rezoluciji. Ako bitmapa nema saΦuvanu informaciju 
 o rezoluciji, onda se koristi default rezolucija od 72 piksela po inΦu. 
 U sluΦaju konverzije u Word ili slanja na mejl, to je slika koja µe biti 
 ubaΦena u kreirani Word dokument ili .mht fajl.
 1. Resize picture, odre≡uje da li se slika Ütampa u prirodnoj veliΦini ili se

vrÜi promena veliΦine. Resize se vrÜi tako Üto se prvo menja Üirina slike

 tako da odgovara Üirini papira (ukljuΦujuµi i navedene margine), posle se menja 
 i visina slike srazmerno poveµanju ili smanjenju Üirine.
 Kod konverzije u Word, kontroliÜe gde µe slika biti ubaΦena, u Header ili u
 telo dokumenta.
 1. Overwrite picture, odre≡uje da li µe se tekst koji sledi sliku, Ütampati ispod

ili preko nje. Kod konverzije u Word, kontroliÜe poziciju teksta,

 ispod ili preko slike.
 1. Logging, da li se odre≡eni doga≡aji i greÜke snimaju u log datoteku. Naziv log

datoteke je Printing.log i nalazi se u diru u kome je i sam program.

 1. Show preview, da li treba prikazati Preview dokumenta.
 1. Start automatically, da li program treba automatski startovati prilikom

podizanja Windowsa.

– O programu, informacije o programu i registraciji. Ukoliko je program registrovan prikazuje se na koga je program registrovan i registracioni kljuΦ. Ako je program neregistrovan pisaµe “Demo verzija” i “registracija”. Klikom na “registracija” prikazuje se dijalog sa registracionim brojem i poljem za unos registracionog kljuΦa. PoÜto unesete ispravan registracioni kljuΦ, potrebno je da unesete i na koga je program registrovan Φime je proces registracije zavrÜen.

– Kraj rada, prekid rada programa

Komunikacija

Komunikacija izme≡u vaÜeg programa i WingsPrintinga se odvija preko fajlova. VaÜ program upisuje dokument koji ₧eli da odÜtampa ili obradi u fajl (u daljem tekstu dokument) i snima ga u DirToMonitor. WingsPrinting prati promene u tom diru i Φim primeti novi fajl sa ekstenzijom .prn (ovo se mo₧e promeniti, za detalje videti DirToMonitor), kreµe u njegovu obradu. Ukoliko postoji viÜe fajlova, obra≡uju se redom. Za vreme obrade dokument je otvoren u ekskluzivnom write modu (drugi programi mogu samo Φitati sadr₧aj, ne i pisati). Kada zavrÜi obradu, WingsPrinting briÜe dokument.

Tagovi (komande)

Pored obiΦnog teksta u dokumentu se mogu navesti i tagovi za formatiranje teksta odnosno komande za izvrÜavanje odre≡enih operacija. Sledi spisak tagova sa sintaksom i detaljnim objaÜnjenjima.

 Printer    <T PrnName>
 Orientation  <O Portrait> ili <O Landscape>
 Font name   <N FontName>
 Font size   <Fxx>
 Mapping    <A MapName>
 Bold      <B> i </B>
 Italic     <I> i </I>
 Underline   <U> i </U>
 StrikeOut   <S> i </S>
 Line height  <LHxx>
 Line spacing  <LSxx>
 Char spacing  <CS[-]xx>
 Picture    <P[L][R][O] FileName>
 User form feed <UFF>

 MailSend    <M[X][W][T][C][R][P] Address;Subject;FileName>
 Export     <E{[X][W][C][R][P]} FileName>
 1. Printer –

Odabir ÜtampaΦa ili faxa. Format je <T PrnName> gde je PrnName CaseInsensitive naziv instaliranog Windows print drajvera. TaΦan naziv se mo₧e videti u podeÜavanju WingsPrintinga. Ako se navede nepostojeµi ÜtampaΦ ili prazan naziv, koristi se default ÜtampaΦ.

Primer: <T hp deskjet 840c series> <T >, koristi se default ÜtampaΦ.

 1. Orientation –

Odabir orijentacije strane prilikom Ütampe. Moguµe vrednosti su <O Portrait> ili <O Landscape>.

 1. Font name –

Odabir fonta kojim se Ütampa tekst. Format je <N FontName> gde je FontName naziv fonta. Font mora biti instaliran na raΦunaru.

 1. Font size –

Postavljanje veliΦine fonta. Format je <Fxx> gde je xx veliΦina fonta u pointima. Ova veliΦina mo₧e biti i realan broj s tim Üto se mora koristiti taΦka kao decimalni separator.

 1. Mapping –

Tag odre≡uje koje mapiranje µe program koristiti. Mapiranje kontroliÜe da li se tekst Ütampa kao Unicode ili ne, i koja tabela zamena se koristi prilikom toga. Format je <A MapName>, gde je MapName naziv mapiranja koji se koristi. Mapiranja se definiÜu u .map datotekama koje se prilikom startovanja programa uΦitavaju iz dira u kome je i sam program. Ako se ne navede ni jedno mapiranje koristi se default, 437to1250U. Primeri:

<A NoMap> – koristi se mapiranje po imenu NoMap. <A 437to1250U> – koristi se default mapiranje.

Sadr₧aj 437to1250U.map datoteke (ujedno default mapiranje): NAME=437to1250U UNICODE=True Charset=1 SourceCP=437 DestCP=1250 è è Ü Ü ╞ ╞ µ µ ╨ ╨ ≡ ≡ Ä Ä ₧ ₧ ╚ ╚ Φ Φ

Ako se ne ₧eli koristiti Unicode tekst: NAME=NoMap UNICODE=False Charset=0 I po potrebi mo₧e slediti tabela zamena.

 1. Bold –

Odre≡uje da li se tekst Ütampa boldovan ili ne. Format je <B> za poΦetak i </B> za kraj boldovanog teksta.

 1. Italic –

Odre≡uje da li se tekst Ütampa kurzivom ili ne. Format je <I> za poΦetak i </I> za kraj kurzivnog teksta.

 1. Underline –

Odre≡uje da li se Ütampa podvuΦen tekst ili ne. Format je <U> za poΦetak i </U> za kraj podvuΦenog teksta.

 1. StrikeOut –

Odre≡uje da li se Ütampa precrtan tekst ili ne. Format je <S> za poΦetak i </S> za kraj precrtanog teksta.

 1. Line height –

Ovim tagom se mo₧e forsirati odre≡ena visina linije bez obzira na veliΦinu fonta. Format je <LHxx>, gde je xx veliΦina u pointima. Ova veliΦina mo₧e biti i realan broj s tim Üto se mora koristiti taΦka kao decimalni separator.

Primeri: <LH8> forsira se visina linije jednaka 8 pointa <LH9.3> forsira se visina linije od 9.3 pointa <LH0> prestanak forsiranja linije (visina zavisi od odabranog fonta).

 1. Line spacing –

Postavlja se dodatni razmak izme≡u pojedinih linija teksta. Format je <LSxx>, gde je xx veliΦina u pointima. Ova veliΦina mo₧e biti i realan broj s tim Üto se mora koristiti taΦka kao decimalni separator.

Primeri: <LS5> dodaje se dodatni razmak izme≡u linija od 5 pointa <LS0> ukida se dodatni razmak izme≡u linija

 1. Char spacing –

PodeÜavanje razmaka izme≡u pojedinih karaktera. Format taga je <CS[-]xx>, gde je xx veliΦina u pointima koja mo₧e biti i realan broj. Mo₧e se navesti i negativna vrednost, u kom sluΦaju se razmak izme≡u karaktera smanjuje.

Primeri: <CS1> postavlja se dodatni razmak izme≡u karaktera od jednog pointa <CS-1.5> smanjuje se razmak izme≡u karaktera za 1.5 pointa <CS0> ukida se razmak izme≡u karaktara.

 1. Picture –

Picture tag nala₧e programu da na odre≡eno mesto umetne sliku prilikom Ütampe. Format je <P[L][R][O] FileName> L, R i O su opcioni parametri. L oznaΦava LOGO sliku, LOGO slika je slika koja se pojavljuje na vrhu prve strane dokumenta. R oznaΦava da treba izvrÜiti Resize slike tako da Φitava stane na papir. O parmetar znaΦi da se tekst koji sledi Ütampa preko slike (overwrite). FileName je puna putanja do fajla. Ako se ne navedu parametri uzima se da su False, tj. ako se izostavi R, slika se Ütampa u prirodnoj veliΦini. Ako se izostavi O tekst koji sledi se Ütampa ispod slike.

Primeri: <PL J:\Temp\w_prn_1.bmp> Ütampa LOGO bitmapu koja se nalazi u w_prn_1.bmp fajlu. <PLRO J:\Temp\w_prn_1.bmp> Ütampa se LOGO i to tako Üto se vrÜi resize i tekst se Ütampa preko slike. <PL > znaΦi da se ne Ütampa LOGO, ako je u podeÜavanjima programa navedena logo slika (videti gore Instalacija i podeÜavanje, Picture) za sva dokumenta, a potrebno je iskljuΦiti Ütampanje LOGO slike na nekim dokumentima onda se koristi ova komanda. <PR J:\Temp\w_prn_1.bmp> Ütampa se slika na proizvoljnom mestu u dokumentu i to tako Üto se vrÜi resize ali ne i overwrite (tekst dolazi ispod nje).

 1. MailSend –

Ova komanda nala₧e slanje mejla sa ataΦmentom preko default mejl klijenta na odre≡enu adresu. Format je <M[X][W][T][C][R][P] Address;Subject;FileName> gde su: X, W, T, R, C i P opcioni argumenti koji nala₧u da se dokument konvertuje u Excel (X), Word (W), Text (T), OpenOffice Writer (R) i Calc (C) ili PDF (P), i prikaΦi uz poruku. Ako se ne navedu dokument se konvertuje u html i Üalje kao attachment. Address – adresa ili adrese (razdvojene zarezom) na koje se Üalje mejl. Subject – Subject poruke FileName – naziv fajla koji treba prikaΦiti uz poruku

Primeri: <M office@wings.co.yu;Proba rada;J:\Temp\Test.txt> <MW office1@wings.co.yu,office2@wings.co.yu;Proba rada;J:\Temp\Test.txt> Napomena: Ova komanda se iskljuΦivo navodi samostalno i to na poΦetku dokumenta. Tekst koji dolazi posle ovog taga se smatra telom poruke.

 1. Export –

Komanda kojom se ₧eljena datoteka konvertuje u MS Excel i Word, OpenOffice Calc i Writer ili PDF. Format je <E[X][W][C][R][P] FileName> gde X oznaΦava Excel, W Word, C Calc, R Writer a P PDF. FileName je puna putanja do datoteke koja se konvertuje.

Prilikom konverzije u Excel i Calc WingsPrinting, analizira sadr₧aj datoteke i na osnovu njega pokuÜava da prepozna tabele tj. kolone u njima. Pored automatskog prepoznavanja kolona mo₧e se forsirati ruΦna podela kolona. Potrebno je pre tabele, u posebnom redu, staviti najpre karakter sa ASCII vrednoܵu 14, a potom space (ASCII32) na mestima gde treba zapoΦeti novu kolonu (izme≡u space karaktera se mo₧e staviti bilo koji karakter).

Neophodno je da na raΦunaru bude instaliran MS Office 97 ili noviji. PodrÜka za Calc, Writer i PDF zahteva najmanje OpenOffice 1.14.

Printing i DPrint


WingsPrinting dolazi u dva oblika: (1) Printing – stalno aktivan program, pogodan kao print server. PreporuΦljivo je staviti ga na raΦunar na kome je i ÜtampaΦ. DirToMonitor mo₧e biti u lokalu (Üerovan ako ima viÜe raΦunara) ili negde na centralnom share serveru kome svi raΦunari imaju pristup. (2) DPrint – command line program, koji se startuje, obradi Üta treba i ugasi. Ima potpuno istu funkcionalnost kao i Printing uz joÜ par moguµnosti. Preko -? sviΦa mo₧ete dobiti spisak i sintaksu svih funkcija. NaroΦito je pogodan za slanje na mejl, fax i eksport u Excel.

Oba programa podeÜavanja Φuvaju u ini fajlu u diru u kome se i sami nalaze. Sadr₧aj ovih fajlova je identiΦan, razlikuju se jedino po nazivu. Printing.ini za Printing i DPrint.ini za DPrint. DPrint nema obrazac za podeÜavanje opcija. Parametri se mogu direktno podeÜavati u ini fajlu ili preko podeÜavanja u Printingu, s tim Üto nakon toga treba od Printing.ini fajla napraviti DPrint.ini.