Prodaja sekundarnih sirovina

Firme koje prodaju sekundarne sirovine treba da otvore novi tip izlaznih faktura gde će izabrati tip „Prodaja sek.sirovina“ koji prilagođava knjiženje u KIF novim propisima. Tip dokumenta ima sve poreze na nuli.

Ova faktura se u poreskoj prijavi knjiži u koloni 003:

“Isporučilac sek.sirovina odnosno usluga u poreskoj prijavi koju podnosi za period u kojem je izvršio isporuku ovih dobara ili usluga iskazuje samo podatak u iznosu fakturne vrednosti isporučenih dobara – naknade na red. br. 3 u polju 003 u obrascu PPPDV. Ovaj iznos uključuje u ukupan promet dobara i usluga”. (PS 16/2012, s.35)

Nabavka sekundarnih sirovina

Za nabavku sekundarnih sirovina slično proizvodima građevinske delatnosti postoje novi tipovi troškova kod ulaznih faktura. Na primer, ako nabavljate sekundarne sirovine, prvo unesete stavke sa ulazne fakture (bez PDV). Zatim dozvolite da program sam generiše PDV po tim stavkama. Onda u troškovima i porezima izmenite tip „Sistem PDV“ u „K-Sek.sirovine“ ili „Građevina“ i skinite oznaku za knjiženje na osnovnog dobavljača. Tako će dobavljač biti zadužen samo iznosom bez PDV, a u KUF će se posebno knjižiti i PDV koji nije fakturisan. Ukoliko sekundarne sirovine ne knjižite robno, nego samo kao trošak, potrebno je osnovni iznos i PDV razdvojiti, jer ne treba zaduživati dobavljača za PDV. U KUF sada postoji posebna kolona u kojoj se knjiži PDV obračunat po nabavci sekundarnih sirovina i građevinskih proizvoda. Program kasnije kod izrade PDV prijave prepoznaje ovakve stavke i automatski PDV knjiži na poziciju 108 (Prethodni porez), ali i 103 (Promet dobara i usluga).