Provera Veleprodajne KEPU

 • Od 2010. KEPU se može voditi na više načina, što se tiče cena. Preporučuje se varijanta ulaza po PC bez poreza, a izlaz mora dase evidentira po PC sa porezom. Porez i eventualni rabati se evidentiraju u koloni Zaduženje (porez u plus, a rabat u minus) i na taj način praktično saldo KEPU predstavlja vrednost VP magacina po PC bez poreza. Za svaki VP magacin vodi se po jedna KEPU i ona, po propisima, MORA fizički da stoji tamo gde je magacin. U principu se može voditi i više magacina u jednoj KEPU, ali se to u praksi retko dešava.
 • Radi lakšeg vođenja, provere i korigovanja KEPU nije dobro da se rade ručne nivelacije, nego pomoću opcije „Korekcija nivelacijama“. Na ovome naročito insistirati u firmama koje često menjaju PC u IF.
 • KEPU kontroliše tržišna inspekcija i ne može kazniti firmu (vezano samo za KEPU) JEDINO ako u KEPU imate sve promene zaključno sa prethodnim danom i ako se vrednost magacina u KEPU slaže sa vrednošću lagera, tj. F5 u „Evidenciji magacina“ za tekući datum odnosno sa vrednošću na izveštaju „Stanje na određeni dan“. Dakle, kad dođe inspekcija treba da im se odštampa KEPU na jučerašnji dan i izveštaj „Stanje na određeni dan“ (sa jučerašnjim datumom). Vrednosti magacina na oba ova papira moraju da budu iste. U protivnom inspekcija ima pravo da kazni firmu.
NAPOMENA: Pre nego što krenete sa dole navedenim poređenjima proveriti u Ostalo/Sistemske opcije/Podešavanje programa/Fakture i otpremnice da li je isključena opcija „IZLAZ ROBE PO FAKTURI“. Ova opcija treba da bude uključena SAMO kada se poredi GK sa Operativom (kada se koristi izveštaj „Ulaz/Izlaz po dokumentima“), a posle toga je ODMAH isključiti. U protivnom, kada budete poredili KEPU sa izveštajem „Ukupan ulaz i izlaz“, nećete moći nikako da dobijete iste vrednosti jer vam „Ukupan ulaz i izlaz“ neće davati (uslovno rečeno) tačne podatke (KEPU će uzimati podatak o izlazu robe po datumu na otpremnici jer tako mora, a izveštaj će računati po datumu na fakturi). Ovih problema neće biti kod firmi koje imaju varijantu jedna faktura – jedna otpremnica i to obe sa istim datumom.

Za proveru vrednosti VP magacinu u KEPU porede se sledeće tri stvari:

 • Vrednost magacina u KEPU
 • Vrednost magacina u izveštaju „Stanje na određeni dan“ (ovo bi trebalo uvek da se slaže sa KEPU jer ona zaključava proknjižena dokumenta, ali se ipak može razlikovati ukoliko se posle generisanja za određeni period doda neki dokument)
 • Vrednost magacina (PC) u izveštaju „Ukupan ulaz i izlaz“.
Sve tri vrednosti moraju biti iste!

U principu, ista vrednost (PC) bi trebalo da se dobije i na F5 na tom magacinu u Evidenciji magacina, ali u praksi se to retko dešava, osim ako je puštena „Korekcija nivelacijama“ na današnji dan sa uključenom opcijom „Nivelacija na tekuće cene“.

Postoji nekoliko varijanti neslaganja, a proveru treba vršiti sledećim redosledom:
 1. Vrednost u KEPU i vrednost izveštaja „Stanje na određeni dan“ su iste, a vrednost u izveštaju „Ukupan ulaz i izlaz“ se razlikuje. U ovom slučaju pročitati Napomenu sa početka ovog teksta, a onda nastaviti od tačke dva.
 2. Razlikuju se vrednosti iz izveštaja „Ukupan ulaz i izlaz“ i izveštaja „Stanje na određeni dan“. Ovo neslaganje se najčešće dešava kada fali ili nije dobra neka nivelacija. Da bi se ovo sredilo treba obrisati nivelacije za taj magacin, za period koji je problematičan, a zatim uraditi „Korekcije nivelacijama“ za taj isti period.
  NAPOMENA: Uvek prvo uparite ove dve vrednosti jer na taj način smanjujete broj varijanti neslaganja.
 3. Razlikuje se vrednost u KEPU i „Ukupan U/I“ za taj magacin. To znači da u KEPU nisu upisani svi ulazi i izlazi. Ovo se dešava kada naknadno ubacite neki od dokumenata (ulaz ili izlaz) sa datumom za koji je već generisana KEPU. Rešenje je ponovno generisanje KEPU (F4) za period u kojem se javljaju neslaganja.
 4. Razlikuju se sve tri vrednosti. Svodi se na kombinaciju prve dve varijante neslaganja, te se treba vratiti na proveru pod tačkama 1. i 2.

Ova priča važi za proveru vrednosti magacina u KEPU za tekući datum. Operacije i nihov redosled su skoro identične i kada se radi provera za neki raniji datum, samo što se u tom slučaju umesto F5 u „Evidenciji magacina“ koristi izveštaj „Stanje na određeni dan“.