Kod prodaje osnovnog sredstva postoji poseban postupak za računanje vrednosti po kojoj se razdužuje OS (nabavna vrednost umanjena za poresku amortizaciju). Godine 2011. donet je novi pravilnik kojim se propisuje da se u slučaju otuđenja osnovnog sredstva saldo poreske grupe umanjuje za nabavnu vrednost umanjenu za amortizaciju. Da bi se računanje ove vrednosti automatizovalo, koriste se komande F6 i Sh-F6.

Prva komanda (F6) radi u stavkama popisa OS i služi za računanje neotpisane vrednosti. U slučaju otuđenja se kao i ranije kreira popis komandom Sh-F2 i u stavkama se zada komanda F6. U ponuđenu formu treba uneti datum obračuna, datum aktiviranja OS, vrednost, broj godina u upotrebi itd. Ovi podaci se automatski određuju na osnovu evidencije, ali ih je neophodno proveriti. Na osnovu unetih podataka se računa amortizacija i neotpisana vrednost koja se upisuje u posebnu kolonu PV.VRED koja se kasnije koristi u poreskoj amortizaciji. U ovoj formi se mogu izmeniti svi podaci, pa se ona može koristiti i za ručno računanje neotpisane vrednosti, ako vam nisu dostupni svi podaci. Ova komanda ne uzima u obzir eventualne izmene vrednosti OS. Ako je toga bilo, koristite komandu Sh-F6. 

Problem su sredstva koja su nabavljena pre 2004. godine, jer se pre toga nije radila poreska amortizacija. U tom slučaju se uzima knjigovodstvena vrednost OS na 31.12.03. Takođe, ako je vrednost osnovnog sredstva menjana u nekom periodu, onda umesto F6 treba koristiti komandu Sh-F6 koja analizira podatke u zadatom intervalu, uzima u obzir izmene vrednosti, kao i nabavke pre 2004. godine.

Ukoliko ste otpise već uradili (propis važi i za knjiženja u 2010. godini), onda možete ovu vrednost izračunati i direktno u kartici OS koristeći komande F6 i Sh-F6.

Detalje možete naći u Privrednom savetniku 3 i 4/2013, strana 57.