%BREZERVACIJE%

Ova opcija slu`i za evidenciju rezervacija robe. Mogu se koristiti slede}e Ź?komande:

%BF2% – Upis novog dokumenta. Treba uneti datum dokumenta, kupca, izabrati Ź?magacin ili
prodavnicu, procentualni popust na sve stavke i uneti stavke. Ź?Prilikom unosa stavki se mogu
koristiti standardne komande za unos preko Ź?{ifre artikla ili direktan unos bar-kod ~ita~em.
Svaki uneti podataka Ź?automatski otpo~inje unos nove stavke, a ukoliko `elite izmenu
postoje}eg Ź?podatka koristite Enter. Sa komandom F2 mo`ete upisati novi artikal, bez Ź?potrebe
da izlazite iz dokumenta. F3 bri{e unetu stavku. F6 kopira ~itavu Ź?unetu stavku. Komandom
Space se dobija maska za automatsku raspodelu Ź?postoje}ih zaliha artikla.

%BF3% – Brisanje unetog dokumenta.

%BF4% – Izmena unetog dokumenta.

%BF5%, Shift-F5, Alt-F5 – [tampanje unetog dokumenta.

%BCtrl-F5% – Tabelarno {tampanje dokumenta.

%BF6% – Kopiranje dokumenta o rezervaciji u izlazne dokumente.

%BF7% – Selekcija po izabranom kupcu.

%BF9% – Unos podataka bar-kod ~ita~em. Ova komanda se primenjuje na ve} Ź?uneti dokument. Redom
treba uneti {ifre artikala ili u~itati stavke iz Ź?eksternog bar-kod ~ita~a. Prvo se vr{i
kompresija, tj. svi vi{e puta uneti Ź?artikli se „stapaju“ u jedan, a onda se stavke normalno
upisuju u dokument.

%BZ% – Zaklju~avanje izabranog dokumenta. Zaklju~ani dokument se mo`e samo Ź?{tampati.

%BAlt-W% – Snimanje dokumenta u clipboard.

%BAlt-R% – U~itavanje dokumenta iz clipboarda.