Ova opcija služi za slanje tekuće fakture ili knjižnog odobrenja na portal RFZO. Pre slanja treba uneti tražene podatke:

U Dobavljač podaci se unose podaci o firmi koja šalje fakturu, ime i šifru za pristup portalu.

Takođe se bira i forma kako će se prikazati faktura. Veoma je važno da se ovaj podatak uskladi sa podacima kod slanja u CRF, jer portal upoređuje poslate podatke sa CRF. Podaci se posle unosa trajno memorišu.

Zatim se bira tip fakture (lekovi ili materijal), a u nastavku se unose podaci o zdravstvenoj ustanovi (podaci se automatski preuzimaju iz evidencije partnera).

Ugovor se bira iz ugovora koji su uneti u evidenciju ugovora. Prilikom izbora ugovora, nude se samo ugovori za izabranog kupca.

Posle slanja program vraća poruku koju je dobio sa servera RFZO. Unet broj fakture(odnosno poziv na broj) mora se poklopiti sa fakturom koja je ranije poslata u CRF.

Ukoliko se komanda startuje iz registratora sa knjižnim pismima, dobija se „Slanje knjižnih odobrenja“. Komande su analogne.