SerNo (cDoc, nArt, [lArray]) – Vraća spisak serijskih brojeva.

SerNo ("F" + Str(Faktur->f_id,10), i_id) -> "12345, 4567, 00004"

Ukoliko se zada .T. za treći argument, vraća se niz serijskih brojeva. Na primer, SN u kasi

%GO nPoc
%WHILE Rac == ss_id .AND. nKas == ss_sto
//
%IF ss_tip == "N"
%COMMAND a := SerNo ("M"  Str(ss_id,10), ss_art, .T.)
%COMMAND i := 1
%WHILE i <= Len(a)
%Artikli->a_naziv% %a[i]%
%COMMAND i := i 1
%ENDDO
%ENDIF
//
%SKIP
%ENDDO

ASerNo (cDoc, nArt, nLen) – Vraća niz za prikaz serijkih brojeva, maksimalne širine svakog člana niza nLen.

%COMMAND i := 1
%COMMAND aSN := ASerNo ("F" + Str(Faktur->f_id,10), i_id, 30)
%WHILE i <= Len(aSN)
%aSN[i]%
%COMMAND i := i  1
%ENDDO

PNSerNo (nArt, nLen) – Vraca niz serijskih brojeva za stavku radnog naloga.

%COMMAND a := PNSerNo (ps_art, 30)
%COMMAND i := 1
%WHILE i <= Len(a)
  %a[i]%
%COMMAND i := i + 1
%ENDDO

ASeries (cDoc, nArt) → Niz unetih serija sa proširenim podacima. ASeries (“F” + Str(f_id), Artikli→a_id) → {“S001”, 6, “12.11.14”, “Napomena”}

%COMMAND a := Aseries("F" + Str(Faktur->f_id), Artikli->a_id)
%COMMAND i := 1
%WHILE i <= Len(a)
  %a[i,1]%  %a[i,2]%  %a[i,3]%  %a[i,4]%  // Kod UF se umesto i,2 koristi i,5 !
%COMMAND i := i + 1
%ENDDO