%BSISTEMSKE OPCIJE%

ZAKLJU^AVANJE POSLE [TAMPE – Da li treba dokumenta automatski zaklju~avati Ź?odmah posle
{tampanja?

IZMENA CENE U DOKUMENTU – Da li je dozvoljeno menjati cenu prilikom unosa Ź?dokumenta?

UNOS POSLE UPISA ARTIKLA U DOKUMENT – Uklju~enjem ove opcije se menja na~in Ź?unosa novih
artikala iz unosa stavki dokumenta. Naime, kada se unese novi Ź?artikal, automatski se upisuje
kao stavka dokumenta, {to skra}uje vreme unosa Ź?dokumenta.

KOREKCIJA UNETIH PODATAKA – Da li je dozvoljeno brisanje stavke dokumenta Ź?posle njenog unosa,
za vreme unosa stavki dokumenta.

PREGLED STARIH DOKUMENATA – Da li je dozvoljen pregled starih dokumenata Ź?(starijih od
dana{njih).

KORI[]ENJE KATALOGA ARTIKALA – Uklju~enjem ove opcije se artikal koji se prvi Ź?put pozove u
unosu bilo kog dokumenta automatski prebacuje iz kataloga u Ź?glavnu tabelu artikala.

KOMUNIKACIONI DIR – Dir preko koga se obavlja komunikacija sa Mailerom za Ź?prijem i slanje
podataka preko Interneta.

ODLO@ENA REALIZACIJA – Uklju~enjem ove opcije dokument samim kreiranjem ne Ź?a`urira stanje,
nego samo dobija posebnu oznaku „*“. Kada se aktivira Ź?odre|ena komanda (F9), dokument a`urira
stanje.

NUDE SE CENE – Za svaki tip dokumenta se mogu podesiti cene koje se nude.

DUPLIKATI BAR-KODA – Da li je dozvoljeno da jedna veli~ina jednog artikla ima Ź?vi{e bar-kodova.

PRIV PROGRAM – Da li treba uklju~iti modul PRIV programa.

POPIS SE UZIMA U ULAZ/IZLAZ – Da li se popisi uzimaju u obzir prilikom obrade Ź?dokumentacije?

METOD RA^UNANJA PROSE^NE NABAVNE CENE – Mo`e se izabrati jedan od metoda Ź?ra~unanja nabavne
cene: Prosek, Maksimalna, Zadnja ili Bez akcije.

%BPODE[AVANJA KASE%

MAGACIN ZA KASU – [ifra magacina iz koga }e kasa skidati stanje

IZMENA CENA U KASI – Da li je dozvoljena izmena cena u kasi

POPUST U KASI – Da li je dozvoljen popust u kasi

REGISTRATOR ZA KASU – U koji registrator MP se sme{taju izve{taji o prodaji Ź?iz kase.

STATUS RA^UNA – Da li treba pri zaklju~enju ra~una pitati za status ra~una?

RADNIK – Da li treba pri zaklju~enju ra~una pitati za radnika?

UNOS [IFARA U KASI – Da li je u kasi dozvoljen unos artikala preko {ifara?

AUTO [TAMPA PARAGONA – Da li treba {tampati svaki ra~un posle zaklju~enja?