U skriptovima se mogu koristiti sledece komande:

// komentar      // Red koji pocinje ovako je komentar

%CCHAR #        // Izmena kontrolnog karaktera. Na primer, posle ove komande sve komande treba pocinjati simbolom # umesto %.

%COMMAND x := 1    // Izracunavanje izraza, funkcije ili procedure. Na primer, moze se pisati i %COMMAND DBSkip() cime se bira sledeci slog u tabeli.

%IF x > 0       // Klasicna IF naredba. 
%ELSE         // Ukoliko je uslov iza IF ispunjen, izvrsavaju se sve naredbe do ELSE, a u suprotnom sve komande od ELSE do ENDIF.
%ENDIF

%WHILE x > 0      // Klasicna WHILE naredba. Sve dok je uslov ispunjen, izvrsavaju se sve komande izmedju WHILE i ENDDO. 
%EXIT         // Ukoliko dodje do naredbe EXIT, ciklus se prekida.
%ENDDO

%RETURN        // Trenutno prekida izvrsenje skripta.

%PAGE         // Forsira prelazak na novu stranu (PageBreak)

%JUSTIFY ON/OFF    // Ukljucuje ili iskljucuje poravnavanje teksta sa desne strane. Ukoliko je ukljuceno, izmedju reci se dodaju spaceovi kako bi se poravnala desna margina.

%COMMAND PageNL(66)  // Određuje maksimalni broj redova po strani.

%COMMAND PageW(130)  // Određuje maksimalan broj karaktera u redu.

%SPACING 2       // Podesava spacing - razmak izmedju redova kod stampe

%HEADER        // Definisanje hedera za preview izvestaja - sav tekst izmedju ove dve komande bice fiksiran na vrhu za vreme previewa.
%ENDHEADER

%CENTER Pera      // Ispisuje tekst PERA centrirano

%LINE 50        // Odredjuje koliki ce biti maksimalni red (char). Sve vise od ovoga se ignorise. Odnosi se na red za definisanje skripta, ne na red prilikom stampe.

%CONDENSE ON|OFF    // Ukljucuje ili iskljucuje kondenzovanu stampu
 
%LOGO ON|OFF      // Ukljucuje stampu logotipa

%LOGOLEN 10      // Visina amblema

%AFILE file      // Naziv datoteke sa amblemom

%PICTURE I:\LOGO.BMP  // Štampa sliku sa opcijama Resize i Overwrite

%CONTINUE ON|OFF    // Kontinualno stampanje

%QUALITY ON|OFF    // Kvalitet stampe

%DOWNLOAD romanyu.dwn // Datoteka za download

%CUTLINE ON|OFF    // Da li seci linije duze od zadate sirine?

%LEFT 10        // Uvuci sav tekst 10 chr

%LEVEL ON|OFF     // Da li ispisivati crtice u help liniji prilikom analize skripta

%ANAME amblem     // Definise naziv amblema

%PHEADER ON|OFF|niz  // Ukljucuje heder strane i definise ga.
%ENDPHEADER

%FOOTER ON|OF|niz   // Ukljucuje futer strane i definise ga
%ENDFOOTER

%DBEVAL QOut(a_naziv) // Ova komanda za svaki slog tekuce tabele izvrsava zadati izraz. U ovom primeru ce za svaki slog odstammpati polje A_NAZIV. Pre toga se može koristiti:
%DB_FOR x > 0     // FOR zadaje uslov za svaki slog.
%DB_WHILE x < 10  // WHILE je uslov koji se ispituje dok je ispunjen
%DB_NEXT 10      // NEXT definise koliko narednih slogova treba obraditi
%DB_RECORD 11     // RECORD tacno navodi broj sloga
%DB_REST REST|ALL   // REST odredjuje da li treba obraditi samo preostale slogove

%SELECT Pera      // Selektovanje tekuce tabele

%SEEK "123"      // Trazenje po indeksu zadate vrednosti

%SKIP -1        // Pomeranje pokazivaca sloga

%GO BOTTOM       // Pomeranje na poslednji slog

%GO TOP        // Pomeranje na prvi slog u tabeli

%TRACE ON|OFF     // Trace mod za debug

%ECHO ON|OFF      // Da li se formatirani izlaz ispisuje

%NOCP%         // Ukidanje kodne strane, zgodno za ispis e-mail adrese