ARTIKLI

ArtName() – Štampa artikle u zavisnosti od toga kako je korisnik izabrao da mu se prikazuje naziv artikla ([ifra naziv, Samo naziv ili Naziv [ifra).

ASif (nArt, cOzn) – Vraća alternativnu šifru za artikal po oznaci cOzn

AASif (nArt, cOzn) – Vraća niz {SIFRA, KOM, JM}

N2Vrs(artikli→a_vrs) – Vraća polje Skraćenica Vrste artikla

N2GVrs(artikli→a_vrs) – Vraća polje Skraćenica Glavne Vrste artikla

N2VrsName(artikli→a_vrs) – Vraća polje Naziv Vrste artikla

Proiz(Proiz(Artikli→a_pro),”N”) – Štampa naziv proizvođača

%COMMAND DispArtDod(X) – štampanje napomene na artiklu koja je uneta sa Alt-P, X širina leve margine, default je 5.

POREZ

PorIzn(artikli→a_por, n) – Porez iz artikla, za n=1 por=0.2, n=199 por=20

PorFak() – Porez iz artikla u fakturi

PorPro() – Porez iz artikla u profakturi

CARINSKE TARIFE

CT2P (nTar) – Vraća procenat carinske tarife

N2CT (nTar) – Vraća šifru carinske tarife

CT2N (cTar) – Vraća ID broj po šifri carinske tarife

ATRIBUTI ARTIKALA

GAA() – Vraca atribute za tekuci artikal. U svakom prolazu ova funkcija vraca jedan red atributa, a na kraju daje NIL. Štampanje svih atributa jednog artikla:

%WHILE (cLine := GAA()) <> NIL
  %cLine%
%ENDDO

GAA1 (nArt, nAtr) – Vraća vrednost određenog atributa za određeni artikal. ID atributa možete videti u tabeli za definisanje atributa u Vrstama artikala.

MAGACIN

MagName(tabela→mag_id) – Štampa ime magacina, npr. MagName(faktur→f_mag)

aMag := MagGetInfo (nMagId) – Učitava podatke o magacinu u aMag.

MagInfo(aMag, “cInfo”) – Vraća podatak o magacinu (naziv, šifra, tip, konto, niv nab cena i sl.) cInfo={EXT, ID, N, S, T, K, NN, AJM, A1, A2}

MagGet (cObj, nMag, nArt) – Vraća podatak o artiklu (količina, rezervacija, porez i sl.) za određeni magacin. cObj={K, NC, PC, R, POR}. nMag je ID magacina, a nArt je ID artikla.

PARTNERI

m_psif – Šifra partnera

m_osif – Šifra objekta

TekRac (nPar, lOne, lArr) – Vraća tekuće račune partnera. TekPar (nPar) vraća sve račune odvojene zarerima. TekPar (nPar, .T.) vraća samo prvi, a TekPar (nPar, .F., .T.) vraća niz svih računa.

DOKUMENTI

NacIsp(Faktur→f_ni) – Način isporuke u fakturi

GetMPPaz() – Vraća sledeći u nizu vrsta plaćanja u MP paragonu.

%WHILE (a := GetMPPaz()) <> NIL
  %a[1]% %Tc(a[2])%
%ENDDO

FakPla() – Vraća niz uplata po fakturi

%COMMAND a := FakPla()
%COMMAND i := 1
%WHILE i <= Len(a)
%a[i,1]% %Tf(a[i,2])%
%COMMAND i := i + 1
%ENDDO
DIMENZIJE

Za ispisivanje dimenzija postoji nekoliko dostupnih fukncija:

DimObj ("S", "F 001", "N") -> "Knjigovodstvo"

Za dimenziju “S” i dokument fakturu “F” + Str(f_id) daje pun naziv dimenzije. Ukoliko se ne zada parametar “N”, daje se skraćeni naziv dimenzije. Parametri 1, 2 i 3 daju prvi, drugi i treći red napomene.

StrDim("R 004", "F 123", 25) -> "Sek/Pro  : S01/P01"

Ova funkcija za zadati registrator R + Str(t_id), fakturu “F” + Str(f_id) daje vrednosti svih dimenzija, poravnato na 25 chr.

ReadDim ( "R 123" ) -> {"S", "SEK", "Sektor ", "+", "S01", "1", "G"}

{“P”, “PRO”, “Projekat”, ” ”, “P02”, “2”, ” ”}

Ova funkcija učitava sve dimenzije za jedan registrator dokumenata. Na primer, za reg.faktura treba zadati:

ReadDim (cDimReg)

Na primer, ispis svih dimenzija na fakturi:

%COMMAND a := ReadDim (cDimReg)
%COMMAND i := 1
%WHILE i <= Len(a)
%a[i,3]% : %DimObj (a[i,1], "F" + Str(Faktur->f_id))%
%COMMAND i := i+1
%ENDDO
FindDim ("S", "KNJ", .T.) -> "Knjigovodstvo i finansije"
FindDim ("S", "KNJ", .F.) -> "Knjigovodstvo"
RAZNO
NtoC (nIznos, [cVal])  -> Ispisuje slovima iznos. Opciono se moze zadati i valuta.
NtoC(123.45)      -> "stodvadesettri dinara i 45/100"
NtoC(123.45, "EUR")   -> "stodvadesettri EUR i 45/100"

VPad (nVal, cDM)    -> Vraća rečima "dana" ili "meseci" u odgovarajućem obliku.
VPad (121, "d")     -> "dan"
VPad (2, "m")      -> "meseca"

KomName (tabela→id_broj) – Štampa ime komercijaliste.

PtoT (cPor) – Vraća fiskalnu poresku tarifu. PtoT (“P18”) → “E”

GetK (cKon, [cDP], [cSek], [cPro], [cDat]) – Preuzimanje stanja konta. Može se zadati samo konto i tada se dobija saldo. Na primer, GetK (“2010”). Može se zadati opciono dugovna ili potražna strana: GetK (“2010”, “D”) ili GetK(“2010”, “P”). Sledeci opcioni argumenti su sektor, projekat i datum do koga se uzima saldo: GetK(“2010”,”D”,”SEK”,”PRO”,”15.03.2004”)

ParTra (par_id, obj_id) – Vraca ID transportnog regiona objekta. OTra(OTra(ID),”N”) pretvara taj ID u naziv transportnog regiona.

KomUser() – Vraća ime komercijaliste koji odgovara tekuće ulogovanom useru.

PageNL(n) – Podešava dužinu strane.

PageNLL(n) – Dužina strane za landscape štampu.

NLines() – Broj tekuće linije u štampanom dokumentu. Resetuje se posle svake PAGE komande.

FullName(cUser) – Vraća pun naziv korisnika. FullName(“PERA”) → “Pera Peric”

GetSal (nPar, cTip) – Ispisuje saldo i dospeo dug

%COMMAND a := GetSal(Faktur->f_kor,Faktur->f_kd)
Saldo: %Tf(a[1])%
Dospelo: %Tf(a[2])%

BankNaz(“123-456-78”) – Ispisuje naziv banke.

m_otps – promenljiva za ispis prefiksa i broja otpremnice na fakturi.

RADNICI I PLATE

TotStaz() – vraća staž radnika do današnjeg dana u formatu “GGMMDD”

TotStaz(Date()) – vraća staž radnika do današnjeg dana u formatu “GGMMDD”

TotStaz(Date(), .T.) – vraća staž radnika do današnjeg dana u formatu “GGMMDD” za tekuću firmu.

RS (cStaz) – formatira staž za prikazivanje “100205” → “10g 02m 05d”

id2kla(Partneri->p_kla) – Vraća klasu kupca, tj. šifru klase kupca