%SELECT Kartice
%SEEK "K" + Str(Faktur->f_kor)
%WHILE k_kd == "K" .AND. Faktur->f_kor == k_par
%k_dat% %k_doc% %Emp(Tf(k_dug))% %Emp(Tf(k_pot))%
%SKIP
%ENDDO

ako je potrebno prikazati SAMO otvorene stavke, unutar WHILE petlje (recimo, u 4. red) se dodaje uslov %IF !(k_rea)