String je proizvoljan niz simbola. Piše kao niz simbola izmedju navodnika ili apostrofa:

String := "Ovo je string"
specSym := '!#%"&'
FORMATIRANJE
Tc(), Tf(), Tk() -> Formatiranje brojeva po definiciji formata
Str(n, l, d)   -> Konvertuje broj u string dužine L i sa D decimala Str(123, 10, 2)    = "   123.00"
Val(s)      -> Konvertuje string u numeričku vrednost       Val("123")       = 123
Left(s, l)    -> Prvih L simbola stringa S             Left("Abeceda", 3)   = "Abe"
Right(s, l)   -> Zadnjih L simbola stringa S            Right("Abeceda", 3)  = "eda"
SubStr(s,p,l)  -> Deo stringa S od pozicije P, ducine L       SubStr("Abeceda", 3,2) = "ec"
LTrim(s)     -> String S bez vodećih blanko simbola        LTrim("  123 ")   = "123  "
RTrim(s)     -> String S bez blanko simbola na kraju        RTrim("  123 ")   = "  123"
AllTrim (s)   -> String S bez vodećih i krajnjih blanko simbola   AllTrim("  123 ")  = "123"
Trim(s)     -> String S bez blanko simbola na kraju        Trim("  123 ")    = "  123"
PadL(s, l)    -> Popunjava string S sa L blanko znakova sleva    PadL("ABC", 10)    = "   ABC"
PadR(s, l)    -> Popunjava string S sa L blanko znakova sdesna   PadR("ABC", 10)    = "ABC   "
PadC(s, l)    -> Popunjava string S sa L blanko znakova centrirano PadC("ABC", 10)    = "  ABC "
Pad(s, l, c)   -> Popunjava string S sa L znakova C sdesna      Pad("ABC", 10, "*")  = "ABC*****"
At (s1, s2)   -> Pozicija stringa S1 u stringu S2          At(";", "Abce;da")   = 5
Len (s)     -> Dužina (broj simbola) stringa S          Len("Abeceda")     = 7
Replicate(c, n) -> Kreira string od N znakova C            Replicate(“*”, 5)   = "*****"
Space(n)     -> Kreira string od N blanko znakova         Space(5)        = "   "
StrTran(s, x, y) -> Menja u stringu S sva pojavljivanja X u Y     StrTran("Abeceda", "e", "--") = "Ab--c--da"

GetV(@cString, cDelimiter) -> Učitavanje stringa do delimitera. Pri tom se menja i originalni string.
c := "Ovo je primer"
x := GetV (@c, " ") // "Ovo"
? c         // "je primer"

Za stringove su najvažniji operatori spajanja (konkatenacije). Operator + oznacava normalno spajanje, a – spajanje bez blanko simbola na kraju prvog operanda. Na primer:

x := "ABC "
y := "DE"
s1 := x + y  // s1 == "ABC DE"
s2 := x - y  // s2 == "ABCDE"

Za stringove je vezan jedan važan relacioni operator: $ (podstring). Pomoću njega se ispituje da li je string sadrzan u nekom drugom:

"ABC" $ "ABCDEF"  --> TACNO
"aBC" $ "ABCD"   --> NETACNO
"%"  $ "x % y"  --> TACNO

Veza izmedju celih brojeva i stringova je uobicajena funkcija Chr() konvertuje dati ceo broj u odgovarajući simbol po ASCII tabeli, a Asc() konvertuje prvi simbol u stringu u kod poASCII tabeli

TRANSFORM

Postoji joŠ jedna veoma vaŽna funkcija koja omoguĆava formatiranje podataka proizvoljnog tipa: funkcija Transform().

Ova funkcija podatak iz bilo kog tipa pretvara u string, sliČno kao Što funkcija Str() pretvara brojeve u stringove. Medjutim, Transform ima daleko veće mogućnosti. Prvo, prihvata i ostale tipove podataka, a ne samo brojeve; drugo, omogućava daleko precizniju kontrolu onoga žto se dobija kao rezultat.

Transform funkcija se kontroliše na dva načina: preko stringova za formatiranje i funkcija za formatiranje. Stringovi za formatiranje služe za operacije nad simbolima ulazne vrednosti. String za formatiranje je, u stvari, niz simbola od kojih neki imaju specijalno značenje. Na primer, simbol “9” u format stringu označava cifru. Ulaz se “uparuje” sa format stringom i na osnovu toga se pravi izlaz. Na primer:

? Transform (12345, "999,999")  -> "12,345"

Harbour podržava još specijalnih simbola:

A,N,X,9,# -  Označava jedan simbol ulaznog podatka. Rezultat zavisi od tipa ulazne vrednosti
L     -  Prikazuje logički podatak kao T ili F
Y     -  Prikazuje logički podatak kao Y ili N
!     -  Konvertuje slovo u odgovarajuće veliko
$     -  Prikazuje $ umesto vodećih nula u broju
*     -  Prikazuje * umesto vodećih nula u broju
.     -  Određuje decimalnu tačku
,     -  Zarez

Evo nekih primera upotrebe prethodnih specijalnih simbola:

Transform(1234.56, "999,999.-") -> 12,34.-
Transform(1234, "$$$$$$")    ->  $$1234
Transform(1234, "***/***")    -> **1/234
Transform(-1234, "######")    ->  -1234
Transform("abcdef", "A=A=A")   ->  a=c=e

Kao što se vidi u poslednjem primeru, kada se formatira string, simbol u formatu koji nije specijalan jednostavno “prekrije” odgovarajući ulazni simbol.

Drugi način formatiranja je preko funkcija za formatiranje. Funkcije za formatiranje deluju na celu ulaznu vrednost, a ne pojedinačno na simbole. Zadaje se takođe u okviru stringa za formatiranje, samo što se pre kodova funkcija nalazi simbol @.

Na primer, da bi se sva slova u ulaznom stringu konvertovala u velika, zadaje se sledeća naredba:

? Transform("abcdef", "@!")

Funkcija Transform raspoznaje sledeće kodove – oznake funkcija za formatiranje:

B     -  Broj poravnava u levo
C     -  Prikazuje CR posle pozitivnog broja
D     -  Prikazuje datum u tekućem formatu
E     -  Prikazuje datum u evropskom formatu; kod brojeva zamenjuje tačku i zarez kao delimitere (brojevi se prikazuju u formatu 999.999,99)
R     -  Simboli bez značenja u stringu za formatiranje ne brišu ulazne, već se ubacuju izmedju
X     -  Prikazuje DB posle negativnog broja
Z     -  Prikazuje nule kao blanko simbole
(     -  Zatvara negativne brojeve u zagrade
)     -  Zatvara negativne brojeve u zagrade bez vodećih blanko simbola
!     -  Sva slova konvertuje u velika

Posle oznake za format funkciju (@), mogu se odjednom navesti i više kodova za funkcije. Na primer, string ”@BC” označava da broj treba poravnati u levo i da na kraju treba ispisati CR ako je broj pozitivan. Ponekad je potrebno kombinovati funkcije i simbole za formatiranje i tada treba prvo pisati funkcije, a onda simbole, posle jednog blanko simbola. Na primer

Transform (cResult, "@! AA-AAA/AAA")