Rabat za kupca u tabelama

Upiše se formula za kolonu:

Pop(273,a_vrs,a_id)

gde je 273 id broj kupca.