Ukoliko firma ima više filijala i koristi se transfer, bitno je da sve lokacije imaju isti šifarnik artikala. Najbolje je da samo centrala ima mogućnost kreiranja i izmena artikala, a filijale samo primaju definisane artikle. Obavezno je da se transfer artikala radi po šifri, jer je naziv nepouzdan. Sav transfer dokumenata treba da ide sa opcijom /ART kako bi se novootvoreni artikli automtaski prenosili u filijale sa dokumentima.

Ali, opcija /ART ne obezbeđuje prenos eventualnih izmena na artiklima! Naime, kada se artikal otvori u filijali, kasnije se samo rpoverava da li ta šifra postoji i ako ne postoji otvara se nova. Ali, ako je recimo šifra 001 otvorena i izmenite naziv ili neki drugi elemenat artikla, ta izmena se neće preslikati u filijale!

Ako je potrebno povremeno menjati neke elemente artikala, onda treba predvideti poseban transfer skript koji će glasiti:

SEND ART /replace

TRANSFER <filijala_1>
TRANSFER <filijala_2>
...

Ova komanda šalje sve artikle, pri čemu će se kod prijema podataka prepisati SVI podaci novim. Na taj način se izmene iz centrale šalju po filijalama. Ako je spisak artikala preveliki, može se koristiti:

SEND ART /sel /replace

TRANSFER <filijala_1>
TRANSFER <filijala_2>
...

Sada se šalje definicija selektovanih artikala.