“Na osnovu člana 1. stav 1. Pravilnika o evidenciji prometa robe i usluga (“Sl. glasnik RS”, br. 45/96, 48/96 – ispr., 9/97, 6/99, 109/2009 i 7/2010 – dalje: Pravilnik), privredna društva i druga pravna lica i preduzetnici koji obavljaju promet robe ili vrše usluge u prometu robe, vode evidenciju o primljenoj i prodatoj, odnosno isporučenoj robi i izvršenim uslugama u Knjizi evidencije prometa i usluga – Obrazac KEPU.

Evidencija iz stava 1. ovog člana vodi se posebno za svaki objekat, prodajno mesto, odnosno poslovnu prostoriju. Odredbom člana 8. stav 1 tačka 6) Pravilnika propisano je da se u kolonu 6. upisuju uplate na račun na osnovu prometa robe i usluga u prometu robe i usluga i to odvojeno:

– uplate pazara u gotovom novcu, na osnovu dokumentacije o uplati na račun, odnosno potvrde i specifikacije o predaji licu zaduženom za uplatu na račun privrednog subjekta;

– uplate pazara u čekovima građana, na osnovu dokumentacije o predaji čekova na realizaciju, odnosno na osnovu potvrde o predaji licu zaduženom za njihovu realizaciju u korist računa privrednog subjekta;

– bezgotovinske uplate za robu, ako te uplate prate u prostoru, odnosno u prostoriji za koje se vodi knjiga evidencije prema dokumentaciji o tim uplatama koja se nalazi u tom prostoru, odnosno prostoriji u skladu sa poslovnim odlukama privrednog subjekta donetim na osnovu zakona i drugih propisa.

Na osnovu navedenog, a pod uslovom da je privredno društvo u skladu sa poslovnim odlukama donelo odgovarajući akt kojim je propisano da se bezgotovinske uplate za robu vode na nivou privrednog društva na jedan zajednički tekući račun i kako je u članu 8. stav 1. tačka 6) alineja 3. Pravilnika propisano da se u kolonu 6. KEPU knjige upisuju bezgotovinske uplate za robu, ako se te uplate prate u prostoru, odnosno prostoriji za koje se vodi knjiga evidencije prema dokumentaciji o tim uplatama koja se nalazi u tom prostoru, mišljenja smo, da privredno društvo nije u obavezi da evidentira bezgotovinske uplate za robu u maloprodajnim objektima, već iste može da vodi na nivou privrednog društva.” (Mišljenje Ministarstva trgovine i usluga, br. 011-00-00315/2010-04 od 10.1.2011. godine)