Operativne kartice mogu se voditi na jedan od sledeća tri načina:

Dinarski – ovo je podrazumevani način. Svi iznosi i saldo su u dinarima, ali se kod svake transakcije upisuje i tekući kurs referentne valute, pa se kasnije dinarska kartica može videti i u devizama. Zatvaranje stavki se radi po dinarskim iznosima.

Devizno – kod vođenja deviznih kartica osnovna valuta su devize, ali se sve transakcije mogu videti i u dinarima. Pregled devizne kartice:

Sa leve strane se prikazuje saldo u devizama, kao i dospele stavke. Sa desne strane je prikazan saldo u dinarima, kao i dospele stavke. Veoma je važno uočiti da se ovakve kartice zatvaraju po deviznim iznosima, ne po dinarskim. Na primer, ako su na kartici sledeće dve stavke:

opis DEV.duguje DEV.potrazuje din.duguje din.potr
f-1 100 10.900
upl-1 100 10.500

U ovom primeru je izvršena uplata po različitom kursu, pa je devizna kartica na nuli, ali dinarska nije. Ova kartica neće imati otvorenih stavki jer se devizni iznosi 100% zatvaraju. Za štampanje ovakvih kartica treba koristiti izveštaj “Devizna kartica partnera”.

Din/Dev – Ovakve kartice su kombinacija prethodne dve: osnovni iznos je i dalje devizni, kartica se pojavljuje kao devizna, ali se zatvaranje vrši prema dinarskim iznosima. Ova kartica se obično koristi za domaće partnere gde je potrebno voditi računa o deviznoj klauzuli.

Izvestaji

Bez obzira na metod vodjenja kartica, sve se u bazu upisuju u istom obliku: dinarski iznos i kurs po kome se računa devizni iznos. Zbog toga ce svi dinarski izveštaji normalno raditi pri čemu će se prikazivati dinarski iznosi. Ukoliko je potrebno prikazati devizne iznose, mogu se koristiti izveštaji:

  1. Devizni saldo kartica
  2. Pregled potraživanja (uključena opcija DEV.IZNOS)
  3. Otvorene stavke
  4. Kašnjenja kupaca
  5. Nenaplaćena potraživanja na dan

Unos stavki u kartice

Devizni izvodi se unose tako sto se otvori poseban tip izvoda sa oznakom “devizni račun”. Unose se devizni iznosi, a program po zadatom kursu preračunava dinarski deo. U devizne kartice se mogu upisivati i stavke preko “raznih knjiženja”. Pri tom se otvara poseban registrator raznih knjiženja, obavezno sa oznakom “dev.račun”.

U devizne kartice se mogu upisivati i kursne razlike. Kada se to radi preko raznih knjiženja, treba upisati samo dinarski deo, a za kurs staviti nulu.

App podržava automatski obračun kursnih razlika u „Raznim knjiženjima“. U stavkama dokumenta se koristi komanda F8/Kursne razlike. Zatim se bira period, statusi partnera, kao i način obračuna. Obračun se može raditi isključivo za devizne kartice. Postoje dve opcije koje uključite po želji:

Kursne raz.plać.fakture – Ova opcija služi za obračun kursni razlika svih plaćenih faktura. Uzima se faktura i gledaju se sve uplate. Zatim se računa razlika kursa na fakturi i uplati, pa se dinarski iznos knjiži na karticu. Ovu opciju možete koristi bilo kada, ali ne treba dva puta obračunavati razliku za isti period.

Kursne raz.neplać.fakure – Ova opcija obračunava razliku za neplaćene iznose. Ova opcija se koristi na kraju poslovne godine, pre prenosa početnog stanja. Veoma je važno da se pre aktiviranje u kursnu listu unese srednji kurs na dan 31.12. jer se taj kurs uzima za kraj perioda.

Prenos početnog stanja

Za devizne kartice se prenos početnog stanja radi standardno, obavezno u registrator raznih knjiženja označen kao devizni. Za svaku stavku se prenosi devizni preostali deo, sa kursom na dan 31.12. Kursne razlike (samo dinarske korekcije) se ne prenose. Obavezno je pre prenosa početnog stanja obračunati kursne razlike.

Din/dev kartica je specifična po tome što je to u stvari dinarska kartica, ali se iskazuje i u devizama. To znači da se prilikom prenosa početnog stanja moraju preneti tačni dinarski iznosi, ali bitno je da se prenesu i devizni iznosi. To stvara problem sa kursom. Na primer:

opis DEV.duguje DEV.potrazuje din.duguje din.potr kurs
f-1 100 10.900 109
upl-1 80 8.000 100

Saldo ove kartice je 20e a u dinarima 2.900. Kao početno stanje će se preneti:

opis DEV.duguje DEV.potrazuje din.duguje din.potr kurs
f-1 20 2.900 145

Ovde je tačno prenet i dinarski i devizni iznos, ali se ne može zadržati originalni kurs sa kartice, nego se računa novi koji iznosi 145 din.

Ovde se može javiti anomalija koja onemogućava tačan prenos. Na primer, kupac uplati manje, ali se knjižnim pismom kupac razduži za ostatak fakture:

opis DEV.duguje DEV.potrazuje din.duguje din.potr kurs
f-1 100 10.000 100
upl-1 99 10.890 110
KP-1 -890 0

Sada je stavka dinarski zatvorena, pa neće ući u početno stanje, bez obzira što postoji devizni saldo. Jedini način da se ovo prenese jeste da se uradi prenos početnog stanja kao saldo. Treba znati da ovakvo KP nije potpuno ispravno, jer istovremeno koriguje i kusrne razlike i osnovnu (deviznu) vrednost fakture.